HOTĂRÂREA nr.141

Din 29.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL              

HOTĂRÂREA nr.141

Din 29.08.2023

pentru completarea art.1 din  HCL Nr. 123/25.07.2023  privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 16/31.01.2023  cu următoarele investiții: “Construirea unei baze sportive în Orașul Jibou”  și “Construire blocuri tip ANL pentru tineri în Orașul Jibou”

 Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.10.708/25.08.2023 al Compartimentului, Management de  Proiecte și achiziții publice;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr 10.707/25.08.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Jibou;

-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129 (2) lit.b, (4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederile art. 139 alin.3 lit. a) , art. 196 (1)lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea art.1 din HCL Nr. 123/25.07.2023 cu date de carte funciară pentru realizarea următoarelor investiții, astfel:

  1. pe terenul înscris în Cartea Funciară Nr. 50053 Jibou;

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

 Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

          -Compartimentul  Managementul Proiectelor și achiziții publice

          -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Dosar de ședința/publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                SZANTO IOAN                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA