HOTARAREA NR. 42 Din 31 martie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 42

                                                Din 31 martie 2016

Privind revocarea Hotararii nr. 27/23.02.2016 a Consiliului Local Jibou privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d.lui Veres Vasile, domiciliat in orasul Jibou, satul Rona, nr. 79

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 martie 2016,

            Având în vedere referatul nr. 4439/2016 al secretarului orasului Jibou; expunerea de motive a viceprimarului, avizul comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local.

                        In baza prevederilor art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Hotaraste:

Art. 1  Se revoca Hotararea nr.27/23.02.2016 a  Consiliului Local Jibou  privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d.lui Veres Vasile, domiciliat in orasul Jibou, satul Rona, nr. 79, deoarece s-a adoptat cu depasirea competentei materiale.

Art. 2    Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Maria, secretar oras Jibou.

      Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

      Petris Flavia                                                             Contrasemeneaza:

                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                                       Opriş   Maria