HOTĂRÂREA NR.150 Din 28.09.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Proiectului Tehnic pentru investitia REABILITARE POD PESTE PARAUL CIONCAS

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.150

Din 28.09.2021

privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Proiectului Tehnic  pentru investitia

REABILITARE POD PESTE PARAUL CIONCAS

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.11943 din 24.09.2021 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.11944/24.09.2021 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Proiectului Tehnic  pentru investitia ”REABILITARE POD PESTE PARAUL CIONCAS”

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Proiectului Tehnic  pentru investitia  ”REABILITARE POD PESTE PARAUL CIONCASconform devizului general anexat.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

  1. Valoarea totala a investitiei este de : 239.069,27 lei la care se adauga

TVA in valoare de 45.423,16lei,

din care C+M:  185.791,52 lei la care se adauga

                                               TVA in valoare de 35.300,39 lei

Valoarea investitiei este data de devizul general atasat.

  • Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 5 luni conform graficului de realizare lucrari

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ:

                            BIG VALENTIN                                      SECRETAR GENERAL