HOTĂRÂREA NR.42 Din 18. 04. 2019

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.42

Din 18. 04. 2019

privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Orașul Jibou și localitățile aparținătoare

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere :

-Raportul nr. 3555/22.03.2019 al Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -expunerea de motive a d-lui primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

          În baza prevederilor :

          -Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorixarea mijloacelor de publicitate actualizată conform Legii nr. 154/2017;

          -Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 36(2) lit.b art.36 (4) lit c şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă Regulamentul local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Orașul Jibou și localitățile aparținătoare conform anexei parte integrantă din prezenta.

          Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat.

          Art.3  Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Biroul Urbanism

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate/mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA