HOTĂRÂREA nr.108

Din 29.08.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.108

Din 29.08.2022

Privind aprobarea proiectului  “ One day for all!” și alocarea de sume necesare  pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului “ One day for all!”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul nr. 9893 din 19.08.2022 Comparimentului contabilitate privind aprobarea proiectului  “ One day for all!” și alocarea de sume necesare  pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului “ One day for all!”;

– Referatul de aprobare al domnului primar nr. 9892 din 19.08.2022;   

Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  proiectul  “ One day for all!” conform anexei parte integranta din prezenta și alocarea de sumei de 85.000 lei necesară  pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului  amintit mai sus.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

          Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

          – Compartimentul Contabilitate

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PASCALAU VLAD                      SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA