HOTARAREA NR. 7 Din 29 ianuarie 2016

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 7

                                                            Din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pentru activitatile autofinanţate pe anul 2016

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 29 ianuarie 2016,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-nei viceprimar , referatul de specialitate al  Biroului buget, finanţe, contabilitate cu nr. 605/19.01.2016 privind principalele prevederi bugetare ale activităţilor extrabugetare pe anul 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

In baza prevederilor Legii nr. 339/2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016.

            In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b,  (4) lit.a din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă planul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile autofinanţate din venituri proprii pe  anul 2016, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar Indreies Ana Claudia şi d-na Opris Dorina, sef serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Sarkozi Paul                                                                                       SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria