HOTĂRÂREA NR. 87 din 17 decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 87

                                                Din 17 decembrie 2013

Privind alocarea unor fonduri pentru  sustinerea actiunilor dedicate Zilei de 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei.

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 17 decembrie  2013,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primarului privind alocarea unor fonduri pentru sustinerea actiunilor dedicate Zilei de 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei.

– referatul nr.5698/2013 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea unor fonduri  pentru  sustinerea actiunilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei.

–    avizele nr.6080, 6081 si 6082 din 16 de. 2013    ale  comisiilor de specialitate   ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 3500 lei din bugetul local pentru  sustinerea actiunilor dedicate Zilei de 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Almas Ioan                                                                          SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria