HOTĂRÂREA  nr.49

Din  13.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.49

Din  13.03.2023

privind prelungire contractul de închiriere nr.1679/29.03.2013 (închiriere 6 stâlpi în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin acte adiționale succesive ultimul fiind AA nr.2/17.05.2022

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.3030 înregistrat  la data de  09.03.2023 a Primarului orașului Jibou; 

– Raportul de specilitate al Serviciului Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale nr.3031/09.03.2023 privind prelungirea contractul de închiriere nr.1679/29.03.2013 (închiriere 6 stâlpi în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin acte adiționale succesive ultimul fiind AA nr.2/ 17.05.2022;

– Adresa cu nr. 4320/29.03.2022 prin care VODAFONE ROMÂNIA SA prin Marian Manescu a solicitat modificarea denumirii beneficiarului  din contractul mai sus menționat și semnarea unui act aditional nr.2 la contractul 1679/29.03.2013;

– Intenția UAT oraș Jibou de a introduce toate rețele de telecomunicații în subteran;

– Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Jibou;

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit. b), art. 134 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197-200 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.1679/29.03.2013 (închiriere 6 stâlpi în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin acte adiționale succesive ultimul fiind AA nr.2/17.05.2022, pe o perioada de 1 an de zile.

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul primar şi Compartimentul buget finante contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4   Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului-județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -VODAFONE ROMÂNIA SA

            -Dosar hotărâri /publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

                BIG  VALENTIN                                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                                   TEGLAȘ  RODICA