HOTĂRÂREA NR. 64 din 27 iunie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 64

Din 27.iunie 2017

Privind aprobarea organizarii licitatiei  publice deschise cu strigare  pentru inchirierea  unei suprafete de  1 mp spatiu  situat in incinta Primariei orasului Jibou(parter) pentru amplasare  aparat de cafea

        Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.06. 2017

Având în vedere:

– expunerea de motive a primarului orasului Jibou

– referatul nr  7008 /16.06. 2017 al Biroului Contabilitate

Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1si nr.3 ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c , art 36 alin 5lit a  coroborat  cu art 123 alin 1 si 2  din Legea nr.215/2001, republicata;

            In temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

Hotărăşte:

         Art.1  Se aprobă organizarea  licitatiei  publice deschise cu strigare  pentru inchirierea  unei suprafete de  1 mp spatiu situat in incinta Primariei orasului Jibou (parter)cu sediul in str. 1Decembrie 1918 nr 4  .loc pentru amplasare  aparat de cafea

Spatiul  este  proprietate publica a UAT oras Jibou potrivit anexei nr 4 la HG 966/2002.

       Art.2  Se aproba pretul de pornire a  licitatiei 5 lei/mp /zi

       Art.3  Se aproba perioada de inchiriere a spatiului de  1 an de zile cu posibilitati de  prelungire prin acte  aditionale  in conditiile legii  

       Art.4   Se aproba caietul   de sarcini  cuprinzand  conditiile de  participare  la licitatie ,organizarea si desfasurarea licitatiei ,conform anexei parte integranta din prezenta  hotarare

      Art.5   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  si comisia de evaluare a ofertelor in vederea desfasurarii licitatiei

      Art.6   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Biroul urbanism

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

            -Publicitate,  mass –media

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                Cotuț Ștefan                                          SECRETAR oraș Opriș Maria