PH nr. 85 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA  nr. 85

Din 31.07.2018

privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim.II 2018

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive  nr.9082 din 13.07.2018 a domnului Primar

-Raportul  nr.9083 din 13.07.2018  al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea aprobarii contului de execuție  bugetara pe trim.II anul 2018

-Avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

          În baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe trim II 2018  conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Prezenta se comunică cu:

          – Dl.Primar

          – Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          – Instituţia Prefectului -judeţul Sălaj

          -Trezoreria Jibou

          – Dosar hotărâri/dosar de ședință

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                    OPRIȘ MARIA

ANEXA LA HCL nr.85/31.07.2018

CONTUL DE   EXECUTIE BUGETARA

PENTRU   TRIM II 2018

 

NR CRT

VENITURI

COD

PREVEDERI

ANUALE  2018

PREVEDERI

TRIM  I+ II  2018

INCASARI

TRIM  II 2018

1

VENITURI TOTALE din care :

 

23.930.200,00

12.444.300,00

8.213.989,70

1.1

Sume def tva  din care

11.02

3.979.100,00

2.182.900,00

1.151.900,00

 

Sume def tva ptr ch descentralizate

11.02.02

3.926.200,00

2.148.000,00

1.133.000,00

 

Sume def TVA ptr drumuri

11.02.05

52.900,00

34.900,00

18.900,00

 

 Sume def tva ptr echilibrare

11.02.06

0,00

0,00

0.00

1.2

SUBVENTII, din care:

00.18

254.500,00

144.100,00

139.090,00

 

Subv de la  bug stat

42.02

254.500,00

144.100,00

139.090,00

 

Subv primite de la CJ

43.08

0,00

0,00

0,00

1.3

Sume exceed an precedent

40.02.14

10.776.610,00

5.569.270,00

1.200.000,00

1.4

VENITURI CURENTE

00.02

8.919.990,00

4.548.030,00

5.722.999,70

 

impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare

03.02.18

 

 

3.892,00

 

Cote def imp venit

04.02.01

4.144.000,00

2.148.930,00

2.620.712,73

 

Sume alocate cote defalcate

04.02.04

336.000,00

153.000,00

207.685,00

 

Imp cladiri PF

07.02.01.01

550.000,00

300.000,00

375.398,00

 

Impozit cladiri PJ

07.02.01.02

850.000,00

400.000,00

788.248,64

 

 Impozit teren PF

07.02.02.01

250.000,00

150.000,00

125.329,00

 

Imp teren PJ

07.02.02.02

100.000,00

50.000,00

61.867,96

 

Imp teren extravilan

07.02.02.03

200.000,00

84.000,00

166.498,16

 

Taxe judiciare timbru

07.02.03

100.000,00

31.100,00

56.866,54

 

Impozit spectacole

15.02

3.000,00

3.000,00

603,80

 

Imp mij transp PF

16.02.02.01

460.000,00

210.000,00

341.908,77

 

Imp mij transport PJ

16.02.02.02

200.000,00

120.000,00

170.316,95

 

Taxe tarif elib licente

16.02.03

55.000,00

35.000,00

161.761,32

 

Alte taxe utilizare bunuri

16.02.50

39.000,00

31.000,00

13.651,42

 

Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate

18.02

33.000,00

23.000,00

23.740,69

 

Venit concesionari si inchirieri

30.02.05

765.000,00

385.000,00

300.968,02

 

Venit prest servicii(salubriz)

33.02

180.990,00

89.000,00

37.288,24

 

Venit taxe  administrar

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02

30.000,00

10.000,00

143,55

 

Venit amenzi

35.02

624.000,00

325.000,00

194.258,80

 

Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli

36.02

 

 

10.670,11

 

Venituri din valorif unor bunuri

39.02

 

 

61.190,00

 

 

Sume primite de la UE

48.02

 

  

 

CHELTUIELI TOTAL

COD

23.930.200,00

12.444.300,00

6.052.514,78

 

Autoritati publice

51.02.

3.452.800,00

1.708.400,00

1.482.070,44

 

Chelt personal

 

2.665.600,00

1.303.400,00

1.201.877,00

 

Chelt materiale

 

470.500,00

272.500,00

212.093,44

 

Alte cheltuieli(59.40)

 

62.700,00

28.500,00

28.500,00

 

Chelt capital

 

254.000,00

104.000,00

39.600,00

 

Alte serv publice generale

Evidenta persoanei si alte serv=

54.02

280.240,00

142.440,00

113.885,37

 

Ch personal

 

219.040,00

109.540,00

108.759,00

 

Ch materiale

 

11.200,00

7.900,00

5.126,37

 

Fd rezerva

 

50.000,00

25.000,00

0

 

Ordine publica

Politie locala si protectie civila

61.02

753.040,00

416.090,00

360.944,38

 

Chelt personal

 

637.640,00

312.990,00

294.885,00

 

Ch materiale

 

25.400,00

13.100,00

7.749,38

 

Chelt capial

 

90.000,00

90.000,00

58.310,00

 

Invatamant

65.02

1.635.900,00

1.324.830,00

597.559,13

 

Chelt materiale

 

998.000,00

748.930,00

438.372,25

 

Proiecte cu finantare

 

491.900,00

491.900,00

100.451,87

 

Burse/ Ajutor social

 

42.000,00

35.000,00

29.048,00

 

Asistenta sociala

 

104.000,00

49.000,00

29.687,01

 

Sanatate- Cab scolar si spital

66.02

478.900,00

247.700,00

245.687,36

 

Ch personal

 

228.500,00

135.100,00

134.430,00

 

Cheltuieli materiale

 

5.400,00

2.600,00

1.257,36

 

Transfer spital

 

245.000,00

110.000,00

110.000,00

 

Cultura,recreere,religie

67.02

1.273.470,00

728.160,00

261.796,65

 

Chelt personal

 

134.620,00

67.660,00

64.585,00

 

Ch materiale

 

535.850,00

372.500,00

142.769,34

 

Alte chelt-Asociatii si fundatii

 

125.000,00

60.000,00

29.393,00

 

Chelt capital

 

478.000,00

228.000,00

25.049,31

 

Asistenta sociala

68.02

3.242.200,00

1.548.900,00

1.307.995,00

 

Cheltuieli personal asistenti

 

1.492.000,00

732.000,00

666.695,00

 

Indemnizatii handicapati

 

1.641.000,00

787.000,00

635.977,00

 

Ajutor social –incalzire lemne

 

69.200,00

9.900,00

1.203,00

 

Asociatii si fundatii

 

30.000,00

10.000,00

0

 

Ajutor urgenta

 

10.000,00

10.000,00

4.120,00

 

Servicii si dezvoltare publica

Iluminat  si alim cu apa

70.02

4.962.980,00

2.655.640,00

480.236,34

 

Cheltuieli materiale

 

320.000,00

175.000,00

130.821,33

 

Chelt capital

 

4.642.980,00

2.480.640,00

349.415,01

 

Protectia mediului

74.02

1.118.900,00

350.740,00

197.005,39

 

Cheltuieli personal

 

322.300,00

159.140,00

156.209,00

 

Cheltuieli materiale

 

276.600,00

116.600,00

36.880,07

 

Chelt capital

 

520.000,00

75.000,00

3.916,32

 

Actiuni generale ec, comerciale

80.02

112.000,00

52.000,00

51.955,30

 

Cheltuieli materiale

 

112.000,00

52.000,00

51.955,30

 

Transporturi, strazi

84.02

6.272.140,00

2.921.770,00

751.578,51

 

Cheltuieli personal

 

775.540,00

380.420,00

338.529,00

 

Cheltuieli materiale

 

1.144.500,00

589.250,00

276.518,50

 

Chelt capital

 

4.352.100,00

1.952.100,00

136.531,01

 

Alte actiuni economice

Proiecte  de dezv multifunctionale

87.02

347.630,00

347.630,00

201.800,91

 

EXCEDENT

 

0

0

2.161.474,92

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                    OPRIȘ MARIA