PROIECT DE HOTARARE nr. 7/18.01.2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

VICEPRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE nr. 7/18.01.2016

Privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate din venituri proprii pe anul 2016

            Viceprimarul orasului Jibou,

            Având în vedere   referatul de specialitate nr.605/18.01.2016 al biroului buget, finanţe, contabilitate privind principalele prevederi ale bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate din venituri proprii pe anul 2016

            In baza prevederilor Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016.

             In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate din venituri proprii pe anul 2016, conform Anexei   care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar Indreies Ana Claudia  şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

VICEPRIMAR,

Indreies Ana Claudia                            Avizat legalitatea,

                                                             Secretar oras,

                                                            Opris Maria