HOTĂRÂREA NR. 94 Din 29 septembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 94

                                                 Din 29 septembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local potrivit Deciziei nr.5/03.08.2015 a DGFP Cluj Napoca,  Administratia Finantelor Publice Salaj

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 septembrie  2015,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art. 50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local potrivit Deciziei nr.5/03.08.2015 a  Adm. Finantelor Publice, astfel:

VENITURI                 94 mii lei                                 CHELTUIELI   94  mii lei

04.02.04.Sume defalcate din cota din impozit    CAP. 51.02 Autoritati executive

            pe venit pt.echil. bugetelor locale                                   Chelt. Capital     94 miilei

                                                                                    Reabilitare sala sedinte  94 miilei

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

             ing. Almas Ioan                                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria