HOTĂRÂREA nr 124 Din 25 10. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA nr 124

                                                Din  25 10. 2016

Privind completarea si modificarea contractului de delegare  a gestiunii  serviciului   de apa  si canalizare prin predarea statiei  de pompare  situata in incinta Spitalului TBC , str. Libertatii nr 67

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară in data de 25. 10 2016 la Casa de Cultura

            Având în vedere expunerea de motive a d-lui Primar şi raportul nr.13.620 din 25 . 10. 2016  al Biroul urbanism si administrarea domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

In conformitate cu prevederile OG  nr 32/2002 privind organizarea si functionarea  serviciilor publice  de alimentare cu apa  si de canalizare aprobata prin legea nr 634/2002  , cu modificările şi completările  ulterioare;

Vazand prevederile HG  nr1353/2003 privind  aprobarea Regulamantului cadru  si a contractului  cadru de alimentare  cu apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Avand in vedere  prevederile art 36 alin 2  lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

                                                        Hotărăşte:

       Art. 1 – Se completează   si modifica contractul de delegare  a gestiunii  serviciului   de apa  si canalizare  incheiat intre Asociatia de dezvoltare  intercomunitara  „Asociatia  Regionala  pentru dezvoltarea infrastructurii  din bazinul Somes Tisa   si Societatea Comerciala   Compania de apa  Somes SA ,  prin predarea statiei  de pompare   a apei uzate situata  in  incinta Spitalului TBC Jibou str. Libertatii nr   67  .    Valoarea statiei este de 6.209,62 lei. Predarea  statiei se va face prin protocol de predare –primire .

                   Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

                 Art. 3 – Prezenta se comunică la:

  • Dl.Primar
  • Biroul administrarea domeniului public şi privat
  • Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             
  • Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj
  • Populatia orasului, prin afisare
  • dosar hotărâri
  • Asociatia  Regionala  pentru dezvoltarea infrastructurii

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        Contrasemnează

Pintea Victor                                         SECRETAR ORAŞ,Opris Maria