HOTĂRÂREA nr.23 Din 26.02.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.23

Din 26.02.2019

privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv

            Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr.705 din 21.01.2019  al Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate , Impozite și taxe;                                                                                                                             

          -expunerea de  motive a domnului Primar nr.706 din 21.01.2019, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

          -Dispoziția nr.680/ 28.11.2018 privind constituirea comisiei de inventariere;

          -Procesul verbal nr. Nr. 705/21.01.2019;

           Potrivit  prevederilor art.7 și 8 din Legea nr.82/1991 legea contabilității, republicată, a Ordinului 2861/2009  pentru aprobarea Normelor  privind  organizarea și efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor, datoriilor  și capitalurilor proprii;

           Văzând  prev

ederile art.36 alin (9)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul prevederilor art.45 alin (1 și 3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Aprobă rezultatele inventarierii anuale pentru anul 2018  a elementelor de activ și pasiv  conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta .

     Art.2 Aprobă scoaterea din evidența  prin casare a bunurilor cu durata de funcționare expirată, degradate  fizic  și moral conform anexei nr.2 parte integrantă din prezenta.

     Art.3 Comisiile pentru evaluarea și valorificarea   mijloacelor fixe  casate  numite  prin Dispozitia Primarului va proceda  la valorificarea  acestora  cu respectarea  prevederilor legale în materie.

     Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar, doamna Opriș Dorina  șef Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe și comisia de valorificare a  bunurilor casate.

     Art.5  Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar

          -Instituția Prefectului județului Sălaj

          -Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

          -Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

          -Mass-media/publicitate

          -comisia de valorificare și casare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

COTUȚ ȘTEFAN- plecat din localitate                           SECRETAR ORAȘ

      Semnează 3 consilieri                                                      OPRIȘ MARIA

Micle Corina

Sarkozi Paul

Mureșan Augustin