HOTĂRÂREA NR. 26 Din 23.02. 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr . 26

Din 23.02. 2021

Privind  “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui teren in suprafata de 1803.5 mp situat în Orasul Jibou, strada 1 Mai, Nr.22, incinta Pietei Agroalimentare Jibou”

      Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.2420 din 22.02.2021 al domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.2421/22.02. 2021 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Cadastru ;

        -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

– In conformitate cu prevederile art.286,alin.(4) din Ordonanta de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

            Văzând prevederile art. Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui teren in suprafata de 1803.5 mp situat în Orasul Jibou, strada 1 Mai, Nr.22, incinta Pietei Agroalimentare Jibou”, conform Planului de situație anexat.

Art.2 Terenul în suprafață de 1803.5 mp are următoarele vecinătăți :

 Nord – Valea Apa Sarata

Est – Piata Agroalimentara

Sud – Proprietati private

Vest – Str. Horea.

Valoare imobilului 1803.5 m.p. x 16,00 lei/m.p. = 28856, 00 lei .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

           – Instituția Prefectului-județul Sălaj

           – Compartimentul Cadastru

            – Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public și privat

            – Primarul Orașului Jibou

            – Dosar hotărâri /publicitate

            – Publicitate/mass media

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ

      CADAR  ANAMARIA             SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA