HOTĂRÂREA nr.99

Din 26.07.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                               HOTĂRÂREA nr.99

Din 26.07.2022

Privind aprobarea constituirii CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV în scopul investigării nevoilor comunității în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, prevenirii violenței față de copii, școlarizarea copiilor, combaterea absenteismului și abandonului școlar, identificarea de soluții precum și soluționarea unor cazuri concrete.

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul nr. 8773 din 19.07.2022 al  Direcției de Asistență Socială;

– Referatul de aprobare al domnului primar nr. 8772 din 19.07.2022;   

– Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sălaj, nr. 14812 din 21.06.2022;

-Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 86/2004 privind serviciile sociale, modificată și completată, art. 50^2, alin. 3;

-Protocolul de colaborare nr. 620 încheiat în 18.02.2022, încheiat cu D.G.A.S.P.C. Sălaj, Școala Gimnazială “Lucian Blaga”, Jibou, Liceul Tehnologic “Octavian Goga” Jibou, Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu” Jibou, Poliția Orașului Jibou, Spitalul Orășenesc“dr. Traian Herța” Jibou, în scopul identificării din timp a cazurilor minorilor aflați în situație de risc social, aplicarea imediată a măsurilor de prevenție și combatere a riscurilor, precum și prevenirea și limitarea infracționalătății juvenile;

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  constituirea CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV în scopul investigării nevoilor comunității în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, prevenirii violenței față de copii, școlarizarea copiilor, combaterea absenteismului și abandonului școlar, identificarea de soluții precum și soluționarea unor cazuri concrete, conform anexelor 1 si 2 parte integranta din prezenta.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

          – Compartimentul Contabilitate

           -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          – Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sălaj

          -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

          STANA  IOAN                                   SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA