HOTĂRÂREA nr.17

Din 09.02.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.17

Din 09.02.2022

Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2022

           Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

– raportul nr.1630/07.02.2022 al Serviciului bugeti, finante contabilitate, impozite si taxe locale si compartimentul management de proiecte si achizitii publice privind aprobarea listei de investiții pe anul 2022.

          – referatul de aprobare a domnului Primar nr.1629/07.02. 2022 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

              -Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

          Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Se aprobă lista de investiții pe anul 2022, potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

              Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , Compartimentul Management de Proiecte și achiziții publice și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

           Art.3 Prezenta se comunică cu

                   -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                   -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor , Investiții

                    -Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                   -Dosar de ședința/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     SZANTO IOAN                            SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA