HOTĂRÂREA nr.169

Din 25.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA nr.169

Din 25.11.2022

Privind indreptarea erorii materiale strecurate in HCL nr.121/2022

privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, în domeniul public al Orașului Jibou şi administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou

          Consiliul Local Jibou, întrunit în şedinţă de indata;  

          Având în vedere:

-referatul de aprobare nr. 15024  din  25.11.2022 al primarului Orașului Jibou;

-raportul de specialitate nr. 15025  din  25.11.2022 al Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat;

-avizele comisiilor de specialitate ;

          – Hotararea Consiliului Local al Orasului Jibou  Nr.68 din 28.05.2020 privind  aprobarea  „Actualizare Planului Urbanistic General  ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism”.

-prevederile OG nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.173 alin. (1) lit. f) raportate la prevederile art.294 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba indreptarea erorii materiale si se rectifica art. 1 din HCL 121/2022 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, în domeniul public al Orașului Jibou şi administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou,  in sensul inscrierii corecte a CF-ului  nr. 53765 Jibou si nu 53756 Jibou cum a fost inscris eronat .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat.

                Art.3 Prezenta se comunică  cu :

     – Instituția Prefectului- județul Sălaj

     – Dl. Primar

     – Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat

     – Publicitate /dosar de ședință 

     – Consiliul Judetean Salaj

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

 FOLTIS FELICIAN RADU                                SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA