PROIECT DE HOTARARE NR. 12/2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE NR. 12/2016

Privind aprobarea Planul de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2016 pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

            Viceprimarul orasului Jibou,

            Având în vedere raportul nr. 675/19.01.2016  al compartimentului disciplina in constructii si protecţia mediului;

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

            In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă programul de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2016 pentru salubrizarea, igienizarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a cursurilor de apă, colectarea, transportul şi evacuarea apelor pluviale, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare, in vederea prevenirii inundatiilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na.viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi de igienizare şi salubrizare: Paskucza Szarita şi Bolfă Anchidim.

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

VICEPRIMAR,

Indreies Ana Claudia                                             Avizat legalitatea:

                                                                                                             Secretar Oraş,

                                                                                                Opris Maria