HOTĂRÂREA NR. 130 Din 15 decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 130

                                                Din  15 decembrie 2015

Privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la altul in bugetul local. 

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie  2015,

            Având în vedere.

            In baza prevederilor art.49 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul in bugetul local,   conform Anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

            Art. 2     Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

                    Csatlos Sandor                                                                             Secretar oraş,

                                                                                                                        Opriş Maria