HOTĂRÂREA NR. 11 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 11

Din 29.01.2019

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.1026/2018

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 94/21.01.2019 al Serviciului contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.1026/2018, cererea chiriașului  Magdaș Augustin de prelungire a contractului  de închiriere;

– expunerea de  motive   a domnului Primar și  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;

Văzând prevederile art.36 alin(2) lit. b, art.36 alin.( 5) lit. a, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul   art.45,  alin (3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.1026/2018 pentru un an de zile  pentru spațiul comercial  închiriat  situat în orașul Jibou str.1Mai nr. 22 la intrarea în piața agroalimentară pentru  comercializare de produse alimentare/ nealimentare,  prin act adițional.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Biroul urbanism

-Publicitate /dosar de ședință

-Domnul Magdaș Augustin în calitate de chiriaș

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA