PROIECT DE HOTARARE NR. 16/2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE NR. 16/2016

                 Privind aprobarea investiţiei “Modernizare trecere nivel cu calea ferata pe strada Ronei”

            Viceprimarul orasului Jibou,

            Având în vedere:

            – referatul nr. 810/21.01.2016  al Biroului managementul proiectelor şi investiţii;

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă investiţia “Modernizare trecere nivel cu calea ferata pe strada Ronei” in valoare estimata totala  de 270.000 lei.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            Viceprimar,

            Indreies Ana Claudia                            Avizat legalitatea:

                                                                        Secretar oras,

                                                                        Opris Maria