HOTĂRÂREA NR. 90 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR  90

Din 29.08.2017

privind validarea mandatului  de consilierilor local a doamnei Coman Cristina Veronica  membru supleant  pe listele PNL si completarea  comisiei de specialitate nr 3 a Consiliului local Jibou

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

    –  comunicarea   nr.45/18.08.2017 a Organizației Județene a PNL Sălaj înregistrat în instituția noastră cu nr.9554/18.08. 2017 prin care se confirmă apartenența politică a doamnei  Coman Cristina Veronica pe listele PNL  în vederea  validării  mandatului de consilier local al  acesteia;

     – raportul de specialitate nr.9554/18.08. 2017 al secretarului orașului JIBOU cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     – expunerea de  motive a domnului primar

            Având în vedere prevederile art 100(33)din legea nr 115/2015pentru alegerea

Autorităților administrației publice locale ,pentru modificarea legii administrației publice locale nr 215/2001 ,precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr 393/2004 privind Statutul aleșilor  locali.

            Văzând prevederile art. 6, alin. (1), art. 7 şi art. 9, alin. (4) din anexa 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;          

            Având în vedere procesul verbal încheiat de comisia de validare.

            În conformitate cu prevederile art.39( 1) din Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

            Art.1 Se aprobă validarea  mandatului de consilier  local  în Consiliului Local Jibou a doamnei Coman Cristina Veronica  membru PNL  pe listele PNL la alegerile

locale din 05.06. 2016.

             Art.2 Se completează comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului Local Jibou cu  doamna Coman Cristina Veronica .

            Art.3  Prezenta hotărâre se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

            -Doamna Coman Cristina Veronica

            -Dosarul şedintei din luna august

            -Mass-media ,publicitate

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria