HOTĂRÂREA NR.12 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL  SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.12

din 28.02.2017

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apă Somes S.A. Cluj

Consiliul Local  al Orașului Jibou întrunit în şedinţă la data de 28.02.2017 la sediul său

            Având în vedere:

             Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

             Raportul  de specialitate  nr 2016/20.02.2017 a Serviciului Buget  Finanțe Contabilitate

            Avizele comisiilor de specialitate

            Prevederile art. 11 alin 2 si ale art 36 alin 7 liera c, art 36 alin 2 litera d si alin 6 litera a , pct 14 din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale  art 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17 , art. 18 alin 2 , articolele 21-24 și art 41 alin 1 din  Legea  nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

            Având în vedere prevederile Contractului   de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă și canalizare semnat între Asociația  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, a cărui membru este Orașul Jibou și Compania de Apa S.A ;

            Având în vedere prevederile art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,

HOTĂRĂŞTE

             Art.1-Se aprobă  delegarea de  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, aflate în anexa 1,proprietatea Orașului Jibou, județul Sălaj, către Compania de Apă Someș  S.A

             Art.2-Se imputernicește Asociația  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul  Hidrografic Someș-Tisa, prin reprezentantul său legal să semneze în numele și pentru Orașul Jibou, actul adițional la Contractul  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A.  care va avea ca obiect bunurile  prevazute în anexa 1, parte integrantă a acestei hotărâri.

            Art.3-Durata concesiunii acestor bunuri catre Compania de Apă Somes S.A este pe durata existenței Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă și canalizare, semnat între Asociatia  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, a cărui membru este Orașul Jibou și Compania de Apă Somes S.A.

            Art.4-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredințează primarul orașului  și Asociației  Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa

            Art.5-Prezenta hotărâre se comunică cu :

                  -Instituția prefectului județului Sălaj;

                  -Primarul  Orașului Jibou;

                  -Asociația  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic

 Someș-Tisa

                   -Serviciul Buget,finante ,contabilitate ;

                  -Dosar de hotărâri ședință

                       Președinte de ședință                                     Contrasemnează Secretar

Indreieș  Ana-Claudia                                                   Opriș Maria