HOTĂRÂREA NR.144 din 29.11 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.144

din 29.11 2016

Privind aprobarea realizarii investitiei „Retea de apa potabila pe strada Lautarilor Trandafirilor si Albinelor „ in localitatea Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2016

            Având în vedere:

  • expunerea de motive a primarului orasului Jibou,

 referatul nr. 14.560  din 15.11.2016  al Biroului management de  proiecte, achizitii publice, investitii privind necesitatea realizarii  realizarii investitiei „„Retea de apa potabila pe strada Lautarilor Trandafirilor si Albinelor „ in localitatea Jibou  in anul 2017

  • Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1si nr.3 ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001, republicata;

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                    Hotărăşte:

                      Art. Se aprobă realizarea investitiei „Retea de apa potabila pe strada Lautarilor Trandafirilor si Albinelor „ in localitatea Jibou  .

                    Valoarea  estimata a lucrarii este de  51.500 lei la care se adauga TVA

                    Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar , biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Trezoreria Jibou
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

Ing. Stana Ioan                                                          SECRETAR oras Opris Maria