PROIECT DE HOTARARE Nr.2 din 6 ian.2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

                                                            Nr.2 din 6 ian.2015

Privind aprobarea  acoperirii deficitului bugetar la Spitalului  orasenesc Jibou

            Primarul orasului Jibou,

            Având în vedere   referatul de specialitate nr. 30 din 07.01.2015 al Spitalului orasenesc Jibou,

            In conformitate cu prevederile cap.v, art.5 pct.13 lit.b din Ordinul MFP nr.1780/17.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2014      

             In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acoperirea deficitului bugetar pe anul 2014 la activitatea Spitalul orasenesc Jibou  cu suma de 166.030,00 lei la sectiunea dezvoltare su suma de 58.581,26 lei la sectiunea functionare, din excedentul bugetului anului 2014.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar-Eugen Bălănean  şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe, d.na Muntean Anca –director financiar contabil – Spitalul orasenesc Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

         PRIMAR,                                               Avizat legalitatea,

     Ing.Eugen Balanean                         Secretar oras,

                                                                         Opris Maria