HOTĂRÂREA nr 129 Din 25 10. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA nr  129

                                                Din  25 10. 2016

                                Privind  revocarea hotararii  nr  117 / 27.09 2016

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară in data de 25. 10 2016 la Casa de Cultura

            Având în vedere

        –    expunerea de motive a d-lui Primar privind necesitatea revocarii HCL nr 117/2016

        –    raportul nr.13.233  din 18.10. 2016 al secretarului orasului JIBOU prin care se propune  revocarea hotararii nr 117 din 27.09 2016 ,  avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 2 a Consiliului local.

            In baza prevederilorart. 36 alin 9   din Legea nr. 215/2001, 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată

            In  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

                                               Hotărăşte:

Art. 1 – Se revoca hotararea nr 117 din 27.09. 2016  a Consiliului local Jibou

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretar uat oras Jibou .

            Art. 3 – Prezenta se comunică la:

  • Dl.Primar                                                                           
  • Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj
  • Populatia orasului, prin afisare
  • dosar hotărâri/dosar de sedinta

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        Contrasemnează

Pintea Victor                                         SECRETAR ORAŞ,Opris Maria