Hotararea nr. 42 din 27 mai 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 42

                                                            Din 27 mai 2014

              Privind aprobarea contului de executie bugetara pe  anul 2013

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în  27 mai 2014        Având în vedere:

            In conformitate cu prevederile  art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă contul  de execuţie  bugetară  pe anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Vincze Ioan    

                                                       Contrasemneaza:

                                                                                                 SECRETAR ORAS, 

            Opriş Maria