HOTĂRÂREA nr.5

Din 10.01 2023

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.5

Din 10.01 2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

Construire cladire multifunctionala S+P+E si reamenajare Piata Unirii

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Având in vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 208/06.01.2023 al domnului Primar;

-Referatul de specialitate nr. 209/06.01.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ;

Vazand prevederile

– art 44-46  din legea nr 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

– HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  si continutul cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investitii finantate din fonduri publice

In temeiul prevederilor art 129(2)lit b, coroborat cu art 129 (4)lit d , art 139(1,3), art 196(1) lit a  din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „Construire cladire multifunctionala S+P+E si reamenajare Piata Unirii” , conform Anexei parte integranta din prezenta .

     Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredinteaza  domnul primar  si Comp. inverstitii Management de proiecte   si Achizitii publice.

     Art.3 Prezenta  se comunica cu

–      Institutia Prefectului -Jud. Salaj

–      Domnul Primar

–      Comp. inverstitii Management de proiecte   si Achizitii publice.

–      Serviciul Contabilitate

–      Publicitate /dosar de sedinta

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:

    CADAR ANAMARIA                           SECRETAR GENERAL DELEGAT  

                                                                        TEGLAȘ RODICA