HOTĂRÂREA NR. 31 Din 31 martie 2015 privind premierea elevilor participanţi şi premiaţi la olimpiadele şcolare judetene si naţionale

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 31

                                                 Din 31 martie 2015

privind  premierea elevilor participanţi şi premiaţi la olimpiadele şcolare judetene si naţionale

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2015;

            Având în vedere referatul nr. 3592/2015 al  biroului buget, finanţe, contabilitate, expunerea de motive  a d-lui Primar şi avizele cu nr.3689. 3690, 3691din 39.03.2015 ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3;

                        In temeiul art. 36(2) lit.d  şi 45(1) din Legea nr, 215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acordarea unor premii  din  bugetul local , cap.540220 ”Alte servicii publice generale-cheltuieli materiale”, elevilor care  au participat la olimpiadele şcolare, faza  judeteana si faza  naţională, astfel:

            Elevii premiaţi şi şcolile de la care provin sunt prevăzuţi în  Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2- Se aproba premierea cu suma de 400 lei a elevului Bodea Cristian pentru rezultate deosebite –inventii si sisteme de automatizari pentru Biserici si alte institutii din oras.

            Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi  d-na contabil.

            Art. 4- Prezenta se comunică cu:

Preşedinte de şedinţă,

Boian Radu                                                                       Contrasemnează:

                                                                                                Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria