PH 16 din 19.02.2018

nr. 16 din 19.02.2018
HOTĂRÂREA nr.16 Din 19.02.2018 privind emiterea avizului favorabil în vederea modificării structurii organizatorice a Spitalului orășenesc Jibou
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.16

Din 19.02.2018

privind  emiterea avizului  favorabil în vederea modificării structurii  organizatorice a Spitalului  orășenesc Jibou

               Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere

– solicitarea  nr. 2063 din 15.12.2018 a Spitalului orășenesc JIBOU  înregistrată în instituția noastră sub nr. 2063 /15.02.2018 prin care se solicită emiterea avizului favorabil al autorităților locale, necesar pentru modificarea structurii organizatorice  a Spitalului  orășenesc Jibou prin Ordin al Ministrului Sănătății .Prin modificările  propuse în structura Spitalului se urmărește diversificarea  serviciilor acordate populației deservite  și la creșterea veniturilor instituției prin cuprinderea în contractul -cadru 2018-2019 cu Casa de asigurări de sănătate  și a unor servicii de spitalizare de zi pe caz rezolvat precum și a serviciilor de ingrijiri  paleative în internare continuă;

– expunerea de motive a domnului Primar;

– avizul favorabil al comisiilor de specialitate  nr. 2 și 3 a Consiliului local;

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare , OUG nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul  sănătății în vederea descentralizării;

În temeiul art. 36(9) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Emiterea avizului  favorabil în vederea modificării structurii  organizatorice a Spitalului  orășenesc Jibou.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul orășenesc Jibou care va proceda la comunicarea prezentei cu Ministerul Sănătății .

Art.3   Prezenta se comunică cu:

-Spitalul orășenesc JIBOU

-Domnul primar

-Instituția Prefectului Județului Sălaj

-Dosar şedinţă/ dosar hotărâri

-publicitate /mass media

 

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Mureșan Augustin                                                                Secretar oraș 

                                                                                                                             Opriș Maria