HOTĂRÂREA NR.137

Din 10.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                             

HOTĂRÂREA NR.137

Din 10.08.2023

privind aprobarea proiectului cu titlul: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10.154/09.08.2023;

-Raportul de specialitate nr.10.155/09.08.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice privind aprobarea proiectului cu titlul: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU;

-Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile, Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă, Obiectiv Specific 2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției, către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/481.B/1;

-Posibilitatea depunerii unei cereri de finanțare pentru obținerea fondurilor necesare realizării investiției mai sus menționate;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-HCL 197/20.12.2022- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU;

-HCL 54/28.03.2023- privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă(PMUD) la nivelul UAT Orașul Jibou;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44 – Art.46  din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit. d, art.139 alin.(1) alin.(3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă proiectul cu titlul ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor clima􀆟ce și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile, Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă, Obiectiv Specific 2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției, către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/481.B/1.

ART.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU”, în cuantum de 88.437.647,99 lei (inclusiv TVA).

ART.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT ORAȘUL JIBOU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU”.

ART.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU”,  pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orașului Jibou.

ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6 Sumele reprezentând cheltuieli pentru asigurarea funcționării, întreținerii și serviciile asociate necesare ale proiectului ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU”, pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT ORAȘUL JIBOU.

ART.7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredințează  primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

ART.8 Prezenta  se comunică cu:

–      Instituția Prefectului -Jud. Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Comp. Management de proiecte și achiziții publice.

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                 SZANTO IOAN                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA