HOTĂRÂREA NR. 135 din 27. 11. 2018

HOTĂRÂREA NR. 135

Din 27. 11. 2018

Privind rectificarea bugetului  pe anul 2018 conform adresei nr.SJG-STZ-48821/02.11.2018  a AJFP SĂLAJ

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 14187/20.11.2018 a domnului Primar;

-Raportul nr.14186/20.11.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului pe anul 2018 privind  adresa nr.SJG-STZ-48821 / 02.11.2018 AJFP SĂLAJ;

– adresei nr.SJG-STZ-48821 / 02.11.2018 AJFP SĂLAJ pentru repartizarea sumelor   defalcate din TVA  pentru cheltuieli descentralizate 11.02.02, pe anul 2018;

– avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

În baza prevederilor art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2018, conform adresei nr.SJG-STZ-48821/02.11.2018 AJFP SĂLAJ astfel:

MIILEI

VENITURI

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru

finantarea cheltuielilor descentralizate                                              16,00

CHELTUIELI                                                                                     16,00

CAP   65.02 INVATAMANT                                                               16,00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Biroul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

-Publicitate/mass media

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria