HOTĂRÂREA nr. 43 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 43

Din  20.04.2021

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetara  incheiat la

31 Decembrie 2020 la Spitalul Orășenesc Jibou dr.Traian Herta

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

        -raportul nr.1032/15.04.2021 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța inregistrat la Primaria orasului Jibou cu nr.5579/16.04.2021 privind aprobarea contului de execuție  bugetara  incheiat la 31 Decembrie 2020 la Spitalul Orășenesc Jibou dr.Traian Herta

-Referatul de aprobare nr.4759/22.04.2020  a   domnului Primar ;

         -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  incheiat la 31 Decembrie 2020 la Spitalul Orășenesc Jibou  astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2020 PREVEDERI DEFINITIVE 2020 INCASARI/PLATI 31.12.2020
  VENITURI TOTALE   12.685.000 13.550.400 12.151.546
  Venituri din prest. servicii 331008 335.000 341.720 356.020
  Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate 331021 4.645.000 4.835.000 4.244.542
  Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica 331030 1.535.000 1.586.000 1.446.031
  Venituri din contract incheiate  cu directiile de sanatate din sume alocate din venituri proprii ale MS 331031 10.000 10.000 8.324
  Donatii si sponsorizari 371001 0 14.300 14.266
  Subv. din bug. locale  pt. finatarea ch. curente din domeniul sanatatii 431010 100.000 260.000 260.000
  Sume utilizate din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 40101502 0 40.380 0
  Subv. din bug. locale  pt. finatarea ch. de capital din domeniul sanatatii 431014 0 120.000 120.000
  Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale 431033 6.060.000 6.343.000 5.702.363
  CHELTUIELI TOTALE   12.685.000 13.550.400 12.186.817
  CH. PERSONAL 10 10.975.000 11.309.000 10.381.413
  CH. MATERIALE   din care 20 1.710.000 2.081.020 1.649.224
  Bunuri si servicii 20.01 705.000 865.500 763.460
  Reparatii curente 20.02 140.000 89.000 68.279
  Hrana 20.03 180.000 137.000 103.943
  Medicamente si materiale sanitare 20.04 485.000 830.020 578.116
  Obiecte inventar 20.05 110.000 101.00 78.457
  Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.)   90.000 58.500 56.969
  CH. DE CAPITAL din care 71 0 160.380 156.180
  Alte active fixe 710130 0 40.380 40.380
  Rk aferente activelor fixe 7103000 0 120.000 115.800

DEFICIT 35.271 ron( Sectiunea dezoltare Deficit 36.180ron + Sectiune functionare  Excedent909 ron)

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța.. 

Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Domnul Primar

         -Spitalul Orasenesc Jibou Dr Traian Herța

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

PINTEA VICTOR                           SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA