HOTĂRÂREA NR.154

Din 29.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                     

HOTĂRÂREA NR.154

Din 29.08.2023

privind aprobarea proiectului:

REGENERARE URBANĂ  ȘI AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10735/25.08.2023;

-Raportul de specialitate nr.10736/25.08.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Program: Programul Regional Nord-Vest 2021-2027;

-Obiectiv de politică 5:O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale;

-Prioritatea 7:O regiune atractivă;

-Obiectiv Specific 5.1:Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane;

-APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/714.B/1;

-Posibilitatea depunerii unei cereri de finanțare pentru obținerea fondurilor necesare realizării investiției mai sus menționate;

Potrivit prevederilor:

-Art. 44-46  din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  și continutul cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2) li. b coroborat cu art 129 (4) lit. d, art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul cu titlul “REGENERARE URBANĂ ȘI AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectiv de politică 5:O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale, Prioritatea 7:O regiune atractivă, Obiectiv Specific 5.1:Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane, APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/714.B/1.

ART.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “REGENERARE URBANĂ ȘI AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ”, în cuantum de 15,351,566.39 lei (inclusiv TVA).

ART.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT ORAȘUL JIBOU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului “REGENERARE URBANĂ ȘI AMENAJARE SPAȚII DE JOACA”.

ART.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “REGENERARE URBANĂ ȘI AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orașului Jibou.

ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6 Sumele reprezentând cheltuieli pentru asigurarea funcționării, întreținerii și serviciile asociate necesare ale proiectului “REGENERARE URBANĂ  ȘI AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ”pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT ORAȘUL JIBOU.

ART.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou  prin aparatul de specialitate.

ART.8 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

              SZANTO IOAN                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                            TEGLAȘ RODICA