HOTĂRÂREA NR 96 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  96

Din 29.08.2017

privind aprobarea Strategiei privind energia  durabilă și eficientizarea energetică  a orașului  Jibou până în anul 2020

     Consiliul local al orasului Jibou

       Având în vedere

     – raportul de specialitate nr 9793 din 24 08.  2017    al compartimentului  Investitii  , managementul Proiectelor privind aprobarea Strategiei privind energia  durabila si eficientizarea energetică  a orașului  JIBOU până în anul 2020

     – expunerea de  motive  nr 9794din 24.08. 2017 a domnului Primar

     – avizul favorabil  al comisiilor de specialitate  a Consiliului local 

     Văzând prevederile art 36 alin (2) lit b, din Legea  nr 215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul   art 45  alin (1 si 2)  din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata

Hotărăşte:

      Art.1 Se aprobă Strategia privind energia  durabilă și eficientizarea energetică  a orașului  Jibou până în anul 2020 potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

      Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

      Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul Contabilitate

            -Publicitate /dosar de ședință 

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria