HOTĂRÂREA NR. 26 Din 06.03.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 26

Din 06.03.2019

Privind  aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de dasfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat al orașului Jibou

    Consiliul Local al Oraşului Jibou:

  Având în vedere:

    -raportul nr.2535 din 05.03.2019 al Biroului Urbanism, amenajarea teritoriului si administrarea domeniului public si privat;

    -expunerea de motive  nr. 2536 din 05.03.2019 a domnului Primar;

    -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

În conformitate cu:

 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ;
 • Legea nr. 650/2002 – pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 348/2004 – privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata în unele zone publice;  
 • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 955/2004 –  pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
 • Legea nr. 50/1991 republicata si actualizata – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 12/1990 republicata – privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite; cu toate modificarile ulterioare republicată;
 • Ordonanta nr.2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor; cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul Civil nr. 287/2009 republicată, Titlul III, – Despre Contracte si Conventii;

   În temeiul art 45 alin (1) art.  art.36,(2) lit.c)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă Regulamentul local privind condițiile de dasfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat al orașului Jibou, conform anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar și Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat.

     Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

      Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

            Țăran Daniel                                                                   Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria                                          

ANEXA LA HCL nr. 26 /2019

REGULAMENT LOCAL PRIVIND CONDITIILE DE DESFASURARE A UNOR ACTIVITATI DE COMERT STRADAL PE TERENUL APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL ORASULUI JIBOU

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

 1. Scopul Regulamentului

Art. 1. Prezentul regulament stabileste reg

uli generale care trebuie sa reglmenteze  desfasurarea de activitatilor de comert stradal de lunga durata, sezoniere si ocazionale in zone publice pe terenul apartinand domeniului public/privat al U.A.T. Oras Jibou.

Regulamentu se aplica fara exceptie atat pe domeniul public/privat al UAT Oras Jibou cat si pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

1.2 Domeniul de reglementare

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplica: organizatiilor fara scop lucrativ, agentilor economici – persoane fizice sau juridice autorizate care desfasoara activitati sociale, sportive, comerciale, sau presteaza servicii catre populatie: producatorilor directi, comerciantilor, organizatiilor si fundatiilor, institutiilor publice, etc, in zonele publice din U.A.T. Orasui Jibou.

Art.3. In zonele publice din U.A.T. Oras Jibou sunt interzise cu desavarsire activitatile care incita la violenta, la ura, sau care pericliteaza siguranta populatiei, activitatile care tulbura linistea si ordinea publica, activitatile de cersetorie, strangere de fonduri si alte activitati similare.

1.3 Cadrul legal general de reglementare a domeniului:

Art. 4 Activitatile in zonele publice sunt reglementate prin:

 • Legea nr. 215/2001 republicata – privind administratia publica locala – art.36,(2) lit.c) si art.36;
 • Legea nr. 650/2002 – pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 348/2004 – privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata.  
 • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 955/2004 –  pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
 • Legea nr. 50/1991 republicata si actualizata – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; cu toate modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 60/1991 republicata – privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice; 
 • Legea nr. 12/1990 republicata – privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite; cu toate modificarile ulterioare
 • Ordonanta nr.2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor; cu toate modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.126/1995 – privind regimul materiilor explozive – republicata si actualizata;
 • Codul Civil, Titlul III, – Despre Contracte si Conventii.

CAPITOLUL II

DEFINITII SI CLASIFICARI

            Art. 4. Definirea unor termeni utilizati pe parcursul regulamentului

agent economic – persoana fizica sau juridica autorizata, care in cadrul activitatii sale profesionale, fabrica, importa, depoziteaza, transporta sau comercializeaza produse, ori parti din acestea, sau presteaza servicii, definite in baza legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.

consumator – orice persoana fizica, sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, dobandesc, utilizeaza, ori consuma produse, sau servicii in afara activitatii profesionale; 

comerciant – persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata; 

comert stradal – comert, cu caracter permanent, sezonier, sau ocazional, desfasurat pe domeniul public, in afara spatiului magazinelor, de regula in zone cu intensa circulatie pietonala, pe strazi, trotuare, pasaje publice, sau orice zona destinata folosintei publice.

comert ambulant – activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin vanzarea in mai multe locatii, pe unitati (standuri) mobile, rulote, sau in vehicule special amenajate, care la incheierea programului elibereaza amplasamentul

comert ocazional – activitatea de comert stradal desfasurata cu ocazia anumitor evenimente, pe o  perioada limitata de timp;

comert sezonier – activitatea de comert stradal desfasurata in perioade de timp determinate, de regula in sezoanele turistice;

punct de desfasurare a activitatii – spatiu public delimitat in cadrul amplasamentului, avizat si pus la dispozitia partenerilor pentru desfasurarea activitatii

comert stradal in puncte fixe – activitatea de comercializare in orice structura de vanzare cu amanuntul realizata pe amplasamentele stabilite  

structura de vanzare/promovare – spatiul de desfasurare a unuia, sau mai multor exercitii comerciale; 

chiosc stradal – constructie usoara, de mici dimensiuni, temporara, avand una din laturi (sau mai multe) deschise, amplasata pe strazi si in zone publice, din care se vand: flori, ziare, reviste, tigari, sucuri, alte produse; 

terasa de alimentatie publica – spatiu amenajat in fata unitatii proprii de alimentatie publica, in vederea servirii consumatorilor;

toneta – structura de vanzare deschisa, taraba, la care se vand, pe strada, articole marunte, dulciuri, racoritoare, etc; 

autospeciale, autoutilitare – structura de vanzare specializata montata pe un mijloc de transport (autospeciala, remorca, tricicleta, etc.) utilizata pentru vanzarea sau expunerea anumitor produs

CAPITOLUL III

NOMENCLATOR DE ACTIVITATI

Art. 5. Nomenclator de activitati ce pot fi desfasurate pe domeniul public si privat al UAT Oras Jibou precum si pe proprietatea personala a persoanelor fizice si juridice:

1. activitati comerciale:

a).comercializare produse alimentatie publica, tip fast food , produse alimentare si   nealimentare  ambalate ; 

b).comercializare produse de panificatie si patiserie ;

c).comercializare produse si preparate din carne  ;

d).comercializare inghetata in vitrina frigorifica ;

e).comercializare pop corn, aparat/dozator inghetata, lapte;       

f).comercializare flori si aranjamente florale  ; 

g).comercializare presa, carti , ziare si  alte  publicatii ;

h).comercializare martisoare , bete Sf. Nicolae, alte produse care se preteaza acestui tip de comert ;

i). comercializare fructe si legume .

2. activitati comerciale ocazionale

 • a). In perioada  23 februarie – 3  Martie – comercializare martisoare,  etc ;
 • b). In perioada  1 Martie – 8  Martie – comercializare martisoare, flori  etc;
 • c). In perioada  1 Mai – 1  Iunie – activitati de agrement, sportive, spectacole, etc.
 • d). Comemorare Ziua Mortilor – comercializare flori, coroane, candele si alte asemenea ; 
 • e).  In perioada 02 – 06 Decembrie – comercializare bete Sf. Nicolae, etc ;
 • f). Targul de Craciun si de Pasti – comercializare felicitari, cadouri, jucarii, podoabe de pom, obiecte de cult, etc .

3. activitati cu caracter social, sau de interes public

 • evenimente social-sportive, politice sau de interes public
 • distribuirea de pliante in campaniile de informare, 
 • consultatiile medicale gratuite, in cadrul unor campanii

4. activitati cu caracter cultural

 • festivaluri
 • concerte
 • targuri

5. activitati de agrement  

 • parcuri de distractii, masinute, tobogane gomflabile, 
 • organizarea jocurilor de artificii;
 • circuri, 
 • menajerii, targuri de pasari, de animale de companie,

Art. 6. Comertul stradal poate fi clasificat astfel:

6.1 functie de durata de desfasurare a activitatii:

 • comert ocazional;
 • comert sezonier;
 • comert de lunga durata;

6.2 . functie de locul amplasarii acestora

a). in zone pietonale, in fata unitatilor de profil, se pot comercializa: flori , ziare si reviste, carti,  produse de patiserie, cofetarie, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat pentru inghetata; 

b). in parcuri (doar in cazul in care au fost prevazute astfel de amplasamente in proiectul parcului);

c). alte spatii publice .

6.3. functie de modul de amplasare

 • pe baza acordului de amplasare;

6.4. functie de structura de vanzare utilizata:

 • chioscuri;
 • tonete;
 • triciclete, autospeciale, autoutilitare, sau alte tipuri de unitati mobile destinate desfasurarii de activitati comerciale;
 • vanzari fara utilizarea de mobilier urban; 

CAPITOLUL IV

PROCEDURA DE AUTORIZARE

Art.7 Amplasamentele pentru desfasurarea de comert stradal vor fi propuse de catre persoana responsabila din cadrul biroului Urbanism si Amenajarea teritoriului al UAT Oras Jibou .

Art.8 Activitatea de comert stradal in Orasul Jibou se desfasoara de catre agentii economici in baza acordului de amplsament ambulant emis la cererea acestora, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament . 

           Daca agentul economic renunta la amplasarea pe domeniul public a mobilierului urban  sau inceteaza activitatea inainte de termenul aprobat prin acord/aviz trebuie sa inregistreze la sediul Primariei Jibou  – Biroul urbanism si Amenajarea Teritoriului  o cerere in care sa precizeze numarul acordului /avizului si data incetarii activitatii.

Cererea de anulare a acordului/avizului nu poate fi facuta retroactiv.

Art.9  Pot fi atribuite fara licitatie publica amplasamentele situate in fata punctului de lucru fix, cu acelasi profil, la cererea detinatorilor spatiilor comerciale respective, numai pentru cele prevazute la punctul 6.2 lit. a . 

Art.10 Societatile care isi desfasoara activitatea intr-un punct de lucru fix si care solicita atribuirea unui spatiu in fata punctului de lucru pentru comercializare produse mai sus mentionate  trebuie sa detina acord de amplasament eliberat de catre Primaria UAT Oras Jibou.

Art.11  Desfasurarea activitatii de comert stradal in zone publice nu se poate realiza fara acordul/avizul emis de Primaria UAT Oras Jibou sau cu incalcarea mentiunilor din acesta. In cazul nerespectarii mentiunilor din acord/aviz, constatate  de cel mult doua ori, acesta va fi retras definitiv.

Art.12 Agentilor economici, intreprinderilor individuale si familiale precum si persoanelor fizice autorizate care au debite  sau amenzi contraventionale neachitate, nu li se vor mai elibera acorduri/avize de functionare pana la achitarea tuturor obligatiilor financiare fata de bugetul local .

Art.13  Amplasamentele pentru desfasurarea exercitiilor comerciale stradale, cu exceptia celor de la art. 9, vor fi atribuite in urma organizarii unor licitatii publice .

Amplasamentele vor fi aprobate prin Hotarare a Consiliului Local.

Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru participarea la licitatie vor fi stabilite prin caietul de sarcini, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local.

Art.14  Cu ocazia targurilor  si a diverselor evenimente culturale si sportive se pot amplasa diferite tipuri de mobilier stradal, rulote sau vehicule comerciale, la cererea organizatorilor cu avizul Politiei Locale si a Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului .

Art.15  In cazul prelungirii contractelor de inchiriere a terenului pentru desfasurarea activitatilor de comert stradal in derulare (comert cu flori, chioscuri, etc.) se vor aplica  prevederile prezentului Regulament si regulile de drept comun .

CAPITOLUL V.

OBLIGATIILE COMERCIANTILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE COMERT STRADAL  

Art. 16  Comerciantii care desfasora activitati de comert stradal au urmatoarele obligatii :

1. Sa desfasoare activitati de comert stradal in mod civilizat, cu respectarea normelor legale privind igiena si sanatatea publica, protectia consumatorilor, provenienta si calitatea marfurilor, protectia muncii ;

2. Sa utilizeze mijloace de cantarire autorizate, sa detina buletin de verificare metrologica a cantarelor ;

3. Sa afiseze datele de identificare (denumire si sediul social) si acordul/avizul de functionare stradal ;

4. Sa asigure expunerea estetica a produselor si afisarea in mod vizibil a preturilor ;

5. Sa utilizeze mobilierul avizat de catre persoana responsabila din cadrul Primariei UAT Oras Jibou cu respectarea suprafetei autorizate si a mentiunilor din acord;

6.  Sa respecte ordinea, linistea publica si curatenia in perimetrul amplasamentului si sa nu creeze disconfort riveranilor ;

7. Sa nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator ;

8. Sa asigure si sa impuna personalului de deservire :

a) echipament de protectie sanitara si ecuson cu date de identificare ; 

b) personalul de deservire sa detina documente de identificare si carnetul de sanatate .

9.Sa respecte orarul de functionare aprobat de Primaria UAT Oras jibou la locul de desfasurare a activitatii de comert stradal;

10.Este obligatorie amplasarea recipientilor speciali pentru deseuri la locul desfasurarii activitatii comerciale. Este interzisa depozitarea marfurilor si a  deseurilor in zona publica ocupata sau in perimetrul ei;

11.Pentru comerciantii care desfasoara activitatea comerciala in gherete, tonete, chioscuri, standuri, etc., este obligatoriu sa pastreze aspectul ingrijit al acestora, intervenind cu reparatiile, reconditionarile, lucrarile care se impun ori de cate ori este cazul  ;

12.Orice activitate comerciala care se desfasoara pe artere sau in zone pietonale se autorizeaza cu conditia de a nu perturba circulatia pietonilor ;

13.Comerciantii care desfasoara activitati comerciale in zone publice sunt obligati sa intrerupa , sa suspende sau sa restranga activitatea in cazul efectuarii unor lucrari de utilitate publica sau in cazul in care functionarea pe acel amplasament este de natura a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor invecinate .

Art. 17. Obligatiile organizatorilor de evenimente sociale, sportive, culturale sau de agrement pe domeniul public/privat al orasului Jibou:

 a) sa respecte amplasamentul, suprafata atribuita, perioada de desfasurare si tipul activitatii autorizate ;

b) prin activitatea desfasurata sunt obligati sa nu tulbure linistea si ordinea publica, sa nu impiedice circulatia pietonala si rutiera, sa nu deterioreze mobilierul urban, constructiile, sau zonele verzi din vecinatatea amplasamentului;

c) Sa detina toate avizele si acordurile prevazute de lege pentru desfasurarea actiunii autorizate pe domeniul public.

d) Prin actiunile desfasurate sa nu incite la violenta, sau sa creeze stari conflictuale de orice natura (politica, etnica, religioasa, etc.);

 CAPITOLUL VI   

 REGULI DE AMPLASARE A STRUCTURILOR DE VANZARE

 VI. 1 . CHIOSCURI , TONETE 

Art.18. De la data adoptarii prezentului Regulament toate chioscurile si tonetele existente pe domeniul public si care nu detin contracte de inchiriere  pentru teren sau acestea  sunt expirate  vor fi ridicate de pe domeniul public de catre proprietarii acestora in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament , in caz contrar, vor fi demolate pe cale administrativa pe cheltuiala proprietarilor acestora .   

Art.19. Noile locatii stabilite de administratia publica locala pe domeniul public pentru amplasarea chioscurilor si tonetelor destinate comercializarii produselor alimentare sau nealimentare, pentru prestarea serviciilor precum si chioscuri , tonete pentru comercializare ziare si reviste, carti se inchirieaza prin licitatie publica, in conditiile legii, prin incheierea unui contract de inchiriere . 

Pretul care se liciteaza  pentru ocuparea domeniului public porneste de la valoarea stabilita de Serviciul Contabilitate si aprobata prin Hotarare de Consiliu Local.

Art.20. Amplasamentele sunt propuse de catre Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei UAT oras si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local. Ori de cate ori se identifica noi locatii se va completa anexa prezentului Regulament prin Hotarare de Consiliu Local.  

Art.21. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca structurile de vanzare sunt urmatoarele:

– sa asigure conditiile corespunzatoare pentru expunerea, pastrarea si protejarea marfurilor ;

– dimensionarea se va face in functie de zona si destinatie fara insa ca aceasta sa depaseasca suprafata maxima admisa de 15 mp;

– sa asigure spatiu suficient pentru deservirea clientilor , fara a depasi suprafata acestuia si fara a depozita produse pe trotuar.

Art.22.Durata inchirierii este de 2 ani, putand fi prelungita potrivit regulilor de drept comun.

Art.23.Pentru amplasarea chioscurilor si tonetelor ( cu exceptia chioscurilor si tonetelor destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor, florilor care se incadreaza in prevederile art. 25) la locul adjudecat prin licitatie publica , comerciantul va solicita autorizatie de construire, in conditiile legii.

In situatia in care in locatia pe care a fost amplasat chioscul sau toneta se efectueaza lucrari de utilitate publica care impun incetarea contractelor de inchiriere  inainte de ajungere la termen, acestea se vor ridica de catre proprietarii mobilierului de pe domeniul public la somatia prealabila a Primariei UAT Oras Jibou, urmand a fi amplasate temporar pe un alt amplasament stabilit de catre Biroul Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primariei in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local .

               In cazul in care situatia permite, chioscurile sau tonetele vor reveni pe vechiul amplasament .

                Somatia se expedieaza cu cel putin 15 de zile  inainte de data limita a ridicarii chioscurilor sau tonetelor.   

Art. 24.Chioscurile si tonetele pot fi racordate la utilitati urbane pe cheltuiala comerciantului si cu riscul determinat de o dezafectare prematura a acestora .

Art. 25.Pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban pe domeniul public destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor, florilor şi altele asemenea – tonete, pupitre acoperite sau închise (chioşcuri) cu suprafaţa construită de maximum 5,00 m²  nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire in conformitate cu legislatia in vigoare . 

Art. 26.Conditiile pentru participarea la licitatie in vederea ocuparii terenului prin amplasarea de  chioscuri si tonete pe domeniul public vor fi prevazute in Caietul de sarcini aprobat prin Hotarare a Consiliului Local .

Art.  27. 1).Acordul amplasament pentru chioscuri si tonete de comercializare presa, flori se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei UAT Oras Jibou

                          2).Cererea va fi insotita de  documentele prevazute in Anexa la  prezentul Regulament. 

VI.2. RULOTE  MOBILE

Art. 28.  Locatiile unde vor fi amplasate rulotele comerciale pe domeniul public  vor fi stabilite de catre Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei UAT Oras Jibou si vor fi  ocupate prin licitatie publica de catre comerciantii interesati in conditiile respectarii  legii si a  prezentului Regulament  prin incheierea unui contract de inchiriere .     

Pretul care se liciteaza  pentru ocuparea domeniului public porneste de la valoarea stabilita de Serviciul Contabilitate si aprobata prin Hotarare de Consiliu Local.

Art. 29. Amplasamentele sunt propuse de catre Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei UAT oras si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local. Ori de cate ori se identifica noi locatii se va completa anexa prezentului Regulament prin Hotarare de Consiliu Local.  

Art. 30. Durata inchirierii este de 2 ani, putand fi prelungita potrivit regulilor de drept comun.

Art. 31.  In situatia in care in locatia pe care a fost amplasata rulota se efectueaza lucrari de utilitate publica care impun incetarea contractelor de inchiriere  inainte de ajungere la termen,  acestea se vor muta de catre proprietari de pe domeniul public la somatia prealabila a Primariei UAT Oras jibou, urmand a fi amplasate temporar pe un alt amplasament  stabilit de catre Persoana desemnata din cadrul Primariei

UAT Oras jibou in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local .

In cazul in care situatia permite, dupa terminarea lucrarilor,  rulota va reveni pe vechiul amplasament .

Somatia se expedieaza cu cel putin 15 de zile  inainte de data limita a ridicarii rulotelor .   

Art. 32. Pentru amplasarea rulotelor atat pe domeniul public  cat si pe proprietatea personala a  persoanelor fizice sau juridice  este obligatoriu :

a). utilizarea numai a rulotelor de tip comercial, omologate si inmatriculate in stare de functionare;

b). sa detina autonomie privind utilitatile si posibilitatile de racordare .

Art. 33. 1).Acordul de amplasare pentru rulote pe domeniul public cat si pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei UAT Oras Jibou .

                             2). Cererea va fi insotita de  documentele prevazute in Anexa la prezentul Regulament. 

VI.3.  MOBILIER URBAN AMPLASAT IN FATA UNITATII DE PROFIL

( flori, ziare si reviste, carti,  produse de patiserie, cofetarie, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat pentru inghetata) 

Art. 34.  (1) In fata punctului de lucru al societatii cu acelasi profil se poate amplasa mobilier urban pentru vanzare inghetata, flori, ziare si reviste, carti, produse de patiserie  fara licitatie publica, dar, cu o suprafata nu mai mare de 6 mp , cu conditia sa nu afecteze circulatia pietonala si activitatea societatilor  invecinate , iar produsele expuse spre vanzare sa corespunda profilului de activitate desfasurat la punctul de lucru respectiv. 

                 (2) In fata chioscurilor si tonetelor este interzisa amplasarea mobilierului urban (tarabe, pupitre, etc), standuri de expunere a marfii sau frigidere cu bauturi, sucuri, etc.

                 (3) Pretul  pentru ocuparea domeniului public  este stabilit in conformitate cu valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local  privind impozitele si taxele locale . 

Art. 35. Forma, dimensiunile si aspectul mobilierului urban  se avizeaza de  catre persoana responsabila cu urbanismul si amenajarea teritoriului.                  

Art. 36. Pentru amplasarea mobilierului urban este obligatoriu :

a) sa asigure conditii corespunzatoare pentru expunerea , protejarea si pastrarea marfurilor ;

b) sa se incadreze in specificul arhitectural al zonei .

Art. 37.1). Acordul amplasare se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei UAT Oras jibou .

             2). Cererea va fi insotita de  documentele prevazute in Anexa la prezentul Regulament. 

VI.4  COMERCIALIZAREA  CARTILOR, FLORILOR, APARAT/DOZATOR  INGHETATA, LAPTE  

Art. 38. Cartile, florile, aparat/dozator, inghetata, lapte  se pot comercializa in zone publice in amplasamentele stabilite de catre Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei UAT Oras jibou in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local si ocupate prin licitatie publica de comerciantii interesati cu respectarea legislatiei in vigoare prin incheierea unui contract de inchiriere. 

Art. 39. Forma, dimensiunile si aspectul standurilor de expunere se avizeza de persoana responsabila in domeniul urbanismului si amenajarea teritoriului .                  

Art. 40. Pretul care se liciteaza  pentru ocuparea domeniului public porneste de la valoarea stabilita de Serviciul Contabilitate si aprobata prin Hotarare de Consiliu Local.

Art. 41.  Durata inchirierii este de 2 ani, putand fi prelungita potrivit regulilor de drept comun.

Art. 42. 1). Acordul de amplasament se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei UAT Oras jibou  .

                        2). Cererea va fi insotita de  documentele prevazute in Anexa la prezentul Regulament. 

VI.5 TERASE

Art. 43 Terasele provizorii –  pot fi amenajate in fata punctului de lucru, cu profil de alimentatie publica de catre detinatorul acestuia, pe baza acordului de amplasare respectand urmatoarele reguli de la 43.1:

-Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor sezoniere, in fata punctului de lucru se face fara licitatie publica, terasele se vor amplasa de-a lungul fatadelor in fata punctului de lucru.

– Mobilierul urban va fi realizat de preferinta din lemn sau metal in concordanta cu arhitectura cladirilor. Este interzisa ancorarea mobilierului urban (mese, scaune, banci, jardiniere, etc) in pavajul pietonalului. 

  – Terasele pot fi acoperite cu umbrele confectionate din materiale impermeabile si rezistente la intemperii, culorile vor fi alese in nuante pastel din aceiasi gama cromatica cu fatadele cladirilor situate de aceiasi parte a strazii. Invelitoarea umbrelelor, nu va fi inscriptionata. Prinderea umbrelelor se va face in sistem independent, fara a afecta pavajul.

– Iluminatul terasei va fi asigurat prin surse proprii – lumanari, fara improvizatii de cabluri aeriene sau prin pozarea in zona pavajului

43.1  reguli de amplasare a teraselor:

Terasele provizorii –  pot fi amenajate in fata punctului de lucru, cu profil de alimentatie publica de catre detinatorul acestuia, respectand urmatoarele reguli:.

 • terasele se vor amplasa, pastrand un spatiu de circulatie pe langa aceasta. In cazul amplasarii acesteia pe  trotuar spatiul de trecere pentru pietoni va fi de minimum 1,5 m, spre carosabil.
 • in situatiile in care mai multi comercianti au activitatea in acelasi imobil cu sau fara front la artera principala si solicita fiecare amenajarea unei terase, dimensionarea acestora se va face astfel incat sa poata fi amplasate.
 • se interzice amplasarea teraselor pe carosabil
 • pe suprafata amenajata ca terasa, operatorul economic va utiliza mobilierul urban (mese, scaune, umbrele) aprobat. Materialul si cromatica se va armoniza cu culorile si arhitectura specifice zonei. 
 • in scopul amenajarii teraselor, se interzice acoperirea pavajului cu orice fel de material textil, sintetic, sau platforme provizorii ori postamente, indiferent de materialele din care sunt realizate.
 • terasele pot fi acoperite cu umbrele realizate din materiale impermeabile, rezistente la intemperii, vor avea aceiasi forma, culoare si dimensiuni si nu vor depasi limita autorizata a terasei.

VI.6. COMERT AMBULANT CU PRODUSE SPECIFICE UNOR EVENIMENTE SI ACTIVITATI ORGANIZATE CU OCAZIA UNOR EVENIMENTE

Art. 44.   Cu ocazia unor evenimente organizate in Orasul Jibou,  respectiv perioadele de la art. 5.2 ( activitati comerciale ocazionale), 5.3 (activitati cu caracter social, de interes public), 5.4 (activitati cu caracter cultural), 5.5 (activitati de agrement)  in zonele publice  delimitate ale municipalitatii se poate autoriza comercializarea unor produse specifice : martisoare, ravase, miniaturi reprezentative , bete Sf. Nicolae, candele, etc .

Art. 45.  Numarul de amplasamente , perioada , conditiile  se  vor  aviza de catre Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei UAT Oras Jibou.   

Art. 46.  Ocuparea amplasamentelor se face la cererea comerciantilor interesati, depusa in termenul stabilit in anuntul public comunicat cu acest prilej (prin afisaj la Primarie sau difuzat prin alte mijloace).

Amplasamentele se atribuie in limita spatiului disponibil si in ordinea cererilor inregistrate la secretariat cu conditia respectarii tuturor exigentelor stabilite de catre administratia locala in programul evenimentului .

Art. 47. Pentru amplasamentele atribuite se datoreaza taxa de ocupare a domeniului public , taxa  stabilita in conformitate cu valoarea prevazuta prin Hotarare a Consiliului Local  privind impozitele si taxele locale.   

CAPITOLUL VI

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Art. 48.    In cazul incalcarii prevederilor prezentului regulament, contraventiile se constata si se aplica de catre agentii constatatori ai Politiei Locale.

Anexa 1.  la Regulament aprobat prin HCL nr.26/2019

Documente necesare pentru avizarea activitatii de comert stradal in zona publica a Orasului Jibou 

     1. Acte necesare pentru obtinerea acordului de amplasare pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu  mărţişoare/beţe Sf. Nicolae , 1 Martie etc. pe teritoriul Orasului Jibou 

• Copie buletin de identitate sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice; 

• Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului  în cazul agenţilor eonomici;

• Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local)

• Cerere tip. 

     2. Acte necesare pentru obţinerea acordului de amplasare în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal in chioscuri, tonete, flori, rulote,  pe amplasamente domeniu public/privat :  

1. Cerere tipizata; 

2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator)

3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local); 

4. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul

5. Plan de încadrare 1:1000

6. Proiect/documentatie  intocmita de o persoana autorizata în care să fie prezentat modelul de chiosc, toneta avizat de catre  Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului ; 

7. Contract de inchiriere  a domeniului public .

8. Poza in care sa fie prezentat tipul de mobilier de comert utilizat.

9. Autorizatie de construire (unde este cazul).

Anexa 2.  la Regulament aprobat prin HCL nr.26/2019

Cerere – Declaratie

Catre Primaria UAT Oras Jibou

Subsemnatul__________________________________ cu domiciliul în localitatea ________________, judeţul ____________, strada ____________________________, nr. _______, bl. _______, sc ______, ap. ___ , legitimat cu BI/CI seria _____ nr. ____________ cod numeric personal _________________________ , în calitate de __________________ la S.C./P.F.A./Î.I./I.F. __________________________________ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de înmatriculare ______/_______/_______, cu sediul social în _____________________, judeţul ___________________________, str.___________________________________________, nr._________,

Solicit: A) ELIBERAREA                    B) PRELUNGIREA

1.Acord de amplasare

 Spatiu 1. Str…………………………………………………………..nr…………..tipul constructie…………. …………………………………….., in suprafata de……………….mp.

Profil de activitate solicitat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………..

Program de functionare propus :…………………………………………………………………………………… Mentionez ca indeplinesc urmatoarele conditii :

 1.Datorii fata de bugetul local                    DA                         NU

2.Mentin ordinea si linistea publica            DA                         NU

 3.Voi incheia contract de salubrizare        DA                          NU

Anexez următoarele acte : __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________

Declar pe propria raspundere ca datele inscrise in prezenta cerere sunt conforme cu realitatea si ma oblig sa va notific de indata orice modificare ulterioara.

Prin prezenta imi exprim ,in mod expres, consimtământul pentru procesarea si stocarea de către Primăria Orașului Jibou a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv codul numeric personal, in conformitate cu Legea nr.190/18 iulie 2018 privind măsurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.
                          DA                                    NU                                                                

Daca ați bifat casuța NU cererea Dumneavoastră nu va fi inregistrată!

 Data _____________                                                  Semnătura________________________

Anexa 3.  la Regulament aprobat prin HCL nr.26/2019

ACORD DE AMPLASARE PENTRU DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI DE COMERT STRADAL PE TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL ORASULUI JIBOU

Nr. ………….. din …………………………….

 1.S.C./P.F.A./Î.I./I.F.………………………………………………………………………

 2. Sediul social în ……………..……………., str. ……………………………..…….., nr. …………, bloc. …………, sc. ………, ap. ………

3. Înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ……………/…………. din data de …………………..………., cod unic de înregistrare ………………..…………………

4.Amplasament cu caracter:………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Adresă amplasament …………………………………………………………..…………………………………….. …………………..………………………………………………….………………….…………………………………………..

6. Obiect de activitate ……………………….……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Suprafaţă …………………. m.p.

8. Taxă amplasare: …………………………………………………………

9. Menţionez ca

– ma oblig sa respect linistea si ordinea publica

– ma oblig sa inchei un contract de salubrizare

Prezentul acord este valabil de la ……………….……. până la ……..…………………

Taxa de amplasare în valoare de …………………………………………..

PRIMAR

Prezentul acord este valabil de la ……………….……. până la ……..…………………

Taxa de amplasare în valoare de …………………………………………..

PRIMAR

Prezentul acord este valabil de la ……………….……. până la ……..…………………

Taxa de amplasare în valoare de …………………………………………..

PRIMAR

 Solicitarea prelungirii valabilităţii acordului pentru anul in curs se face cu minim 15 zile înaintea expirării (in cazul activitatilor sezoniere). Acordul pentru desfăşurarea de activităţi sezoniere si temporare se emite anual, la solicitarea scrisă a operatorului economic şi va fi însoţită de documentaţia necesară.

Anexa 4.  la Regulament

                   aprobat prin HCL nr. 26/2019

LISTA CU AMPLASAMENTE APROBATE

I.Lista cu locatile identificate pentru amplasarea chioscurilor si tonetelor pe temen lung:

 1. Oras Jibou – Zona centrala:
 2. Zona dintre Posta Veche si Blocul de locuinte S7

II. Lista cu locatile identificate pentru comert ocazional:

 1. Oras Jibou – Zona centrala
 2. Zona de trotuar  in zona Posta Veche.

*Lista cu amplasamentele aprobate se va completa, ori de cate ori este nevoie, prin Hotarare de Consiliu Local

         Președinte de ședință                                                    Contrasemnează

            Țăran Daniel                                                                  Secretar oraș                                                                                                              Opriș Maria