HOTĂRÂREA nr.144

Din 25.10.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                            

HOTĂRÂREA nr.144

Din 25.10.2022

Privind aprobarea finanţării programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul nr. 13219 din 18.10.2022 Comparimentului contabilitate;

– Referatul de aprobare al domnului primar nr. 13218 din 18.10.2022;   

– Cerere Asociației Club Sportiv Terra Kid filiala Jibou, cu nr.11966/26.09.2022 ;

Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1,2,3 a Consiliului local;

– HCL nr. 150/29.10.2019 privind  aprobarea Regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, modificat prin HCL nr. 58/20.04.2021;

– Art. 2, 3, 18^1 alin.2 lit.b și Art. 69 alin.1-3 din  Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

          Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr.1,2,3 a Consiliului local În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 5.000 lei in vederea finantarii programelor sportive ale Asociației Club Sportiv Terra Kid filiala Jibou, pentru participarea la competitiile sportive din perioada 7-10 noiembrie 2022.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

          – Compartimentul Contabilitate

           -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          – Asociația Club Sportiv Terra Kid

          -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ:

PETREAN DORU AURELIAN                SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA