HOTĂRÂREA nr.163 Din 19.10.2021 Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.163

Din  19.10.2021

Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2021

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 12775 / 18.10.2021al Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 12775 / 18.10.2021al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim IV anul 2021 după cum urmează:

                                                                                                                                                     miilei

VENITURI  Buget local                                                                                                            87,97

11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru finantarea drumurilor judetene si comunale             33,00

43.02.08 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene

                 pentru ajutoare in situatii de extreme dificultate                                                         54,97 

VENITURI  Buget venituri proprii Spital Orasenesc Jibou                                                   50,00

43.10.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital

                 din domeniul sanatatii                                                                                                  50,00

CHELTUIELI   Buget local                                                                                                       87,97

660601 Spitale generale                                                                                                             50,00

510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii                                                                                                                  50,00

740205 Serviciu salubrizare                                                                                                        4,97

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                    4,97               

Cap 840303 Strazi                                                                                                                       33,00

710300 Reparatii capitale                                                                                                             33,00

-reparatii drumuri comunale 

CHELTUIELI Buget venituri proprii  Spital Orasenesc Jibou                                             50,00

661006 Spitale generale

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                 50,00

Obiectiv de investitii: Achizitii echipamente medicale (concentratoare de oxigen si butelii de oxigen medical)                                                                                               

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:

         POP EMMANUEL                             SECRETAR GENERAL OPRIȘ  MARIA