HOTĂRÂREA nr.203

Din 06.12.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.203

Din 06.12.2023

Privind darea în administrare a unui număr de 3 (trei) imobile – teren în suprafață de 12 mp înscris în CF nr.55621 Jibou, teren în suprafață de  42 mp înscris în CF 55615, teren în suprafață de 58 mp înscris în CF 55618 aparținând domeniului public al orașului Jibou, către Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou și actualizarea Listei bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente) proprietate publică UAT oraș Jibou în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Octavian Goga, cuprinse în  Contractul de dare în administrare nr.15462/12.12.2019

Consiliul local al  orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 15791 / 05.12.2023 al Primarului orașului Jibou; 

-Raportul de specialitate nr 15790/05.12.2023  privind darea în administrarea a unui număr de 3 (trei) imobile- teren în suprafață de 12 mp înscris în CF nr.55621 Jibou, 42 mp teren înscris în CF 55615, 58 mp teren înscris în CF 55618, aparținând domeniului public al orașului Jibou către Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou și actualizarea Listei bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente) proprietate publică UAT oraș Jibou în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Octavian Goga, cuprinse în Contractul de dare în administrare nr.15462/12.12.2019;

-HCL nr.42/15.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția, ”Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga și construire Sală de sport”;

-HCL nr.133/28.08.2020 privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul ”Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga și construire Sală de sport” în localitatea Jibou, jud.Sălaj, Cod SMIS 122405;

-HCL nr. 202/24.11.2023 privind darea în administrare a unui imobil, teren în suprafață de 2812 mp înscris în CF nr.53502 Jibou, aparținând domeniului public al orașului Jibou către Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou și actualizarea Listei bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente) proprietate publică a UAT oraș Jibou în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Octavian Goga cuprinse în  Contractul de dare în administrare nr.15462/12.12.2019

-Contractul de finanțare nr.6363/02.12.2020 prin care s-a aprobat finanțarea investiției mai sus amintite;

Potrivit prevederilor:

-art.139 alin. (3) lit. g), art.298, art.299, art.300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Art.867-870 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată ;

-Art.30 din Legea nr.69/2000 legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 1/2011  legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederillor art.129 alin.(1)  alin (2) lit c, art 129 alin.(6) lit.a, art. 139 (1), art. 196 (1) lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă darea în administrare a unui număr de 3 (trei) imobile- teren în suprafață de 12 mp înscris în CF nr.55621 Jibou, teren în suprafață de 42 mp înscris în CF 55615, teren în suprafață de 58 mp înscris în CF 55618, aparținând domeniului public al orașului Jibou către Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou și actualizarea Listei bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente) proprietate publică UAT oraș Jibou în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Octavian Goga cuprinse în  Contractul de dare în administrare nr.15462/12.12.2019, conform Anexei nr.1 parte integranta din prezenta.

Termenul de predare primire a imobilului va fi de maxim 10 zile de la emiterea hotărârii.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se înredințează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou

-Comp. Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Comp. Cadastru

-Serv. Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            STANA IOANA ROMULUS                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                           TEGLAȘ  RODICA