HOTĂRÂREA nr.88 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA  nr.88

Din 28 iulie 2017

Privind achiziționarea și montarea a trei puncte gospodărești subteren de colectare a deșeurilor  menajere în orașul JIBOU astfel:  două pentru modernizare și unul pentru înființare

         Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere

– expunerea de motive a d-lui Primar

– raportul nr. 8720/25.07 2017 al Comp. Disciplină în construcții,mediu

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

            Potrivit HCL nr 110/30.08. 2016 privind Strategia locală de dezvoltare  și funcționare pe termen lung și mediu  a serviciului de salubrizare precum și a programului  de investiții în derulare și planificare

            În baza prevederilor art. 36  lit d  ,art 36 alin (6) lit a, pct 9 și 14 din Legea nr. 215/2001,legea administrației publice locale  ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

Hotărăşte:

      Art.1 Se aprobă achiziționarea și montarea a trei puncte gospodărești subteren de colectare a deșeurilor  menajere  în orașul JIBOU,astfel:

Strada Castanilor și Avram Iancu (spate la Café Lux) două pentru modernizarea punctelor gospodărești  de colectare a deșeurilor  menajere existente

            În cartierul A. Iancu pentru   înființarea unui nou punct gospodaresc subteran de colectare a deșeurilor

    Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi comp.Disciplină în construcții și mediu.

     Art.3 Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Compartimentul  Disciplină în constructii,mediu     

          –  Serviciul Contabilitate                                                                

          –  Instituţia Prefectului – judeţului Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria