HOTĂRÂREA nr.1 Din 08.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.1

Din 08.01.2020

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședinței extraordinare a Consiliului local  din data de 08/01/2020

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Sedintaextraordinara a consiliului local din data de 08.01.2020 va fi condusa de către domnul Sarkozi Paul, in calitate de presedinte de ședință.

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

            Art.4   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                     –  Persoana mentionata la articolul 1

                     –  Domnul Primar

                     –  Dosar hotărâri /publicitate

          – Publicitate/mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

        SARKOZI PAUL                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA