HOTĂRÂREA nr.98

Din 09.06.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                             

HOTĂRÂREA nr.98

Din 09.06.2023

privind rectificarea bugetului pe trimestrul II anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale nr. 7456/08.06.2023;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 7455/08.06.2023;

-“Reabilitarea și modernizarea  Școlii Gimnaziale  Lucian Blaga”, cod SMIS 122851, proiect contractat în cadrul POR/316/10/1/Cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

-“Modernizare Liceu Tehnologic Octavia Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, jud Sălaj”, cod SMIS 122405, proiect contractat în cadrul POR/2017/10/10.2/7regiuni Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții;

-”Modernizare iluminat public în orașul Jibou și satele aparținătoare”, cod SMIS 125172, cofinanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Operațional Regional 2014-2020 , contract de finanțare POR 6029/10.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Potrivit prevederilor 273/2006 Legea  privind finantele publice locale, art 49,alin 4, art 58 alin. 1 lit. a;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art. 139 alin.  (1,3) art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim. II 2023 pentru proiectele:

-“Reabilitarea și modernizarea  Școlii Gimnaziale  Lucian Blaga”, cod SMIS 122851, proiect contractat în cadrul POR/316/10/1/Cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

-“Modernizare Liceu Tehnologic Octavia Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, jud Sălaj”, cod SMIS 122405, proiect contractat în cadrul POR/2017/10/10.2/7 regiuni Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții;

-”Modernizare iluminat public în orașul Jibou și satele aparținătoare”, cod SMIS 125172, cofinanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Operațional Regional 2014-2020 , contract de finanțare POR 6029/10.09.2020;

unde Orașul Jibou este beneficiar, astfel:

                                                                                                                                             miilei                                                                                          

VENITURI                                                                                                             2.887,03

48.02.01.03  Sume primite de la UE prefinantare                                                              2.887,03

CHELTUIELI                                                                                                         2.887,03

CAP 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                1.698,73

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                                   1.698,73                                            

Pentru proiectul  “ Reabilitarea si modernizarea  Scolii Gimnaziale  Lucian Blaga”, cod SMIS 122851                                                                                                                        711,95                         

Pentru proiectul  “Modernizare Liceu Tehnologic Octavia Goga si construire sala de sport in localitatea Jibou, jud Salaj”, cod SMIS 122405                                                           986,78

CAP 70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale                                                      1.188,30

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila 

Pentru proiectul  „Modernizare iluminat public în orașul Jibou și satele aparținătoare”, cod  SMIS 125172                                                                                                                     1.188,30

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului Fondurilor externe nerambursabile pe trim. II 2023 pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare pe străzile Lăutarilor și Cărămidarilor în orașul Jibou jud Sălaj”, proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, aria 7 „incluziunea și reabilitarea romilor”, s-au încasat sume de la Fondul Român de Dezvoltare Socială în conturile:

                                                                                                                                      miilei   

             VENITURI                                                                                                                 73.92

420875  Cofinantare publica acordat in cadrul Mecanismului

               financiar SEE si Norvegian 2014-2021                                                                     11.09

48083103 Mecanismul financiar SEE si Norvegian 2014-2021-Prefinantare                          62.83

 CHELTUIELI                                                                                                              73.92

CAP.  870801 Fondul Roman de dezvoltare sociala  

583102 Mecanismul financiar SEE si Norvegian 2014-2021

              finantare externe nerambursabila                                                                                73.92

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

 Art.4  Prezenta se comunică cu:

– Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            – Primarul orașului Jibou

            – Serviciul Buget, finanțe, contabilitate impozite și taxe locale

– Trezoreria Jibou

– Dosar de ședință/publicitate

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ

   ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                 SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ  RODICA