HOTĂRÂREA nr.63 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.63

Din  26.05.2020

privind  transmiterea dreptului de concesiune prevăzut  in contractele de concesiune  nr.4829/29.06.2005 ,de la S.C.Absolut SRL la dl. Jurje Raul Silviu și Jurje Alexandra și  nr.11113/30.12.2004 de la Dl Pop Marius Horațiu la  dl.Rezmives David Raul si Ardelean Lavinia Rozica

            Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr. 5397  din  12.05.2020 al Biroului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

-(1)Adresa  înregistrată la noi cu nr.3496/2019 a domnului Jurje Raul și  soția Alexandra prin care ne comunică că a cumpărat apartamentul nr.4 B ,în suprafață utilă de 59,72 mp și cota parte indiviză din parțile de folosință  comună ,situat în str.1 Mai nr.21 (etaj I  BCR), de la SC ABSOLUT  SRL  în baza contractului de vânzare autentificat sub nr.3568 din 12.11.2018 la Societatea profesională notarială ,,Cretoi-David & Koteles  și ne  solicită transferarea contractului de concesiune nr.4829/29.06.2005 , în suprafață de 26 mp teren  de pe numele  concesionarului  initial 

 SC Absolut SRL   pe numele lor ,aceștia fiind actualii proprietari de imobil.

-(2) Adresa nr.5665/19.05.2020 a domnului Ardelean Ilie împuternicit  al numitilor  Ardelean Lavinia Rozica si Rezmives David Raul  prin care ne comunică că persoanele mentionate anterior a căror împuternicit este, au  cumpărat apartamentul  nr.4 /C ,în suprafață utilă de  40,82 mp și cota parte indiviză din parțile de folosință  comună, situat în str.1 Mai nr.21 (etaj I  BCR), de la  numitul Pop  Marius Horațiu  căsătorit cu Pop Tamara Georgeta,  în baza contractului de vânzare autentificat sub nr. 807 din 20.06.2019 la Societatea profesională notarială ,,Lupas&Hodis  și solicită transferarea contractului de concesiune nr.11.113 din 30.12.2004 pentru suprafata de teren de 17 mp de pe numele concesionarului initial pe numele domnului  Rezmives David Raul și doamnei Ardelean Lavinia Rozica.

            -referatul de aprobare  nr.5396 din 12.05.2020 a domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

            -Prevederile art. 41din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii,republicată,ulterior modificată și completată;

            -Prevederile art.1315-1320 din Legea 287/2009 privind Codul civil ,republicată și completată;

-Art. 129 alin .(2) lit.c coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 26 mp prevăzut in contractul de concesiune nr.4829/29.06.2005, de la S.C.Absolut SRL la dl. Jurje Raul Silviu și Jurje Alexandra, urmare a dobândirii în proprietate a apartamentului nr.4 B, în suprafață utilă de 59,72 mp și cota parte indiviză din parțile de folosință  comună ,situat în str.1 Mai nr.21 (etaj I  BCR) în baza contractului de vânzare autentificat sub nr.3568 din 12.11.2018 la Societatea profesională notarială ,,Cretoi-David & Koteles.

            Art.2   Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de17 mp prevăzut în contractul de concesiune nr.11.113 din 30.12.2004 de la  numitul Pop  Marius Horațiu  și Pop Tamara Georgeta, la doamna Ardelean Lavinia Rozica și domnul Rezmiveș David Raul urmare a dobândirii în proprietate a apartamentului  nr.4 /C, în suprafață utilă de  40,82 mp și cota parte indiviză din parțile de folosință  comună, situat în str.1 Mai nr.21 (etaj I  BCR), în baza contractului de vânzare autentificat sub nr. 807 din 20.06.2019 la Societatea profesională notarială ,,Lupaș&Hodiș 

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar și Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat.

            Art.4. Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Persoanele menționate la art. 1 si art. 2

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA