HOTĂRÂREA  nr.127

Din  25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.127

Din  25.07.2023

privind Aprobarea Regulamentului Turneului „Cupa SCO Jibou”, ediția I

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.9416 înregistrat la data de 24.04.2023 a Primarului orașului Jibou; 

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Turneului CUPA SCO Jibou Ediția I 2023

-Prevederile Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 și cele ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129 (1)   , Art .139   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul Turneului „Cupa SCO Jibou”, ediția I 2023, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorul Sport Club Orășenesc Jibou

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condițiile Legii nr 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

  • Instituția Prefectului Județul Sălaj
  • Primarul Orașului Jibou
  • Sport Club Orășenesc Jibou
  • Dosar hotărâri/publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                     SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA