HOTĂRÂREA  nr.95

Din  26.07.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.95

Din  26.07.2022

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetara  incheiat la

30 Iunie 2022 la Spitalul Orășenesc Jibou dr.Traian Herta

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

          -raportul nr.8863/20.07.2022 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța ;

-Referatul de aprobare nr.8862/20.07.2022  a   domnului Primar ;

          -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  incheiat la 30 Iunie 2022 la Spitalul Orășenesc Jibou  astfel:

NR CRTVENITURICODPREVEDERI INITIALE 2022PREVEDERI TRIMESTRIALE 2022INCASARI/PLATI 30.06.2022
 VENITURI TOTALE 19.301.5009.872.5009.056.332
 Venituri din prest. servicii331008600.000315.000347.993
 Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate3310215.614.0002.908.0002.941.678
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS3310301.200.000600.000666.944
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publicadin sume alocate din venituri proprii ale MS3310315.0005.0002.244
 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru seciunea de dezvoltare40150231.50031.50010.300
 Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale43103311.851.0006.013.0005.087.173
 CHELTUIELI TOTALE 19.301.5009.872.5008.908.827
 CH. PERSONAL1015.908.0008.058.0007.546.307
 CH. MATERIALE   din care203.362.0001.783.0001.352.223
 Bunuri si servicii20.011.257.000644.000532.973
 Reparatii curente20.02100.000100.00024.024
 Hrana20.03200.000130.000105.072
 Medicamente si materiale sanitare20.041.685.000834.000671.325
 Obiecte inventar20.05105.00060.00017.639
 Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.) 15.00015.0001.190
 CH. DE CAPITAL din care7111.00031.50010.297
 Masini, echip. si mijl. de transport71010226.00026.0005.446
 Alte active fixe7101305.5005.5004.851

EXCEDENT 147.505 ron( Sectiunea  functionare 147.502 + Sectiunea  dezvoltare  3 ron)

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța..        

Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar

          -Spitalul Orasenesc Jibou Dr Traian Herța

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:          STANA  IOAN                                 SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA