HOTĂRÂREA nr.71

Din 13.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                        

HOTĂRÂREA nr.71

Din 13.04.2023

privind aprobarea depunerii proiectului 

”HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj”

spre finanțare în cadrul PNRR

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.4891 din 11.04.2023 al primarului orașului Jibou;

-Raportul de specialitate nr. 4891 din 11.04.2023 întocmit de Compartimentul management de proiecte și achiziții publice;

-Ordinul MCID nr.21791 prin care se aprobă Ghidul specific pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul II, Componenta C7 -Transformare digitală, Investiția I17.”Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub – uri de dezvoltare a competențelor digitale” ;

-Art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. s) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

 În temeiul art.139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobă proiectul ”HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul II, Componenta C7 – Transformare digitală, Investiția I17.”Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub – uri de dezvoltare a competențelor digitale”, în parteneriat cu Județul Sălaj (în calitate de lider), Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj și 31 de unități administrativ teritoriale din județ.

Art.2 Aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Județul Sălaj (în calitate de lider), Biblioteca Județeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj și 31 de unități administrativ teritoriale din județul Sălaj, privind aprobarea depunerii proiectului ”HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR, prevăzut în Anexa 1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă valoarea totală a proiectului ”HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj” în cuantum de 2.909.686,5 lei, respectiv 591.531,9 euro, fară TVA.

        Art.4 Aprobă cheltuielile neeligibile ale proiectului, conform Acordului de parteneriat (Anexa 1), din bugetul local al orașului Jibou;

Art.5 Se împuternicește Primarul orașului Jibou, domnul Ghiurco Dan, să

încheie și să semneze pentru UAT  Jibou, Acordul de parteneriat prevăzut la art.2.

Art.6 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașul Jibou.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului -județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Compartimentul management de proiecte și achizitii publice

         -Serviciul buget,finanțe contabilitate,impozite și taxe locale

-Consiliul Județean Sălaj

-Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

         -Publicitate/dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA