HOTĂRÂREA nr 115 Din 26.09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr 115

Din 26.09.  2017

privind  asigurarea   finanțării pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanțează  de la bugetul de stat  prin PNDL  pentru lucrările de  “ Reabilitare  și modernizare a Grădiniței  cu program  normal nr. 2   din orașul Jibou județul Sălaj în valoare de 150.000 lei  din bugetul local

 Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr. 10.812 /21.09.2017  al compartimentului  Investiții  , managementul Proiectelor privind asigurarea  finanțării pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanțează  de la bugetul de stat  prin PNDL  pentru lucrările de  “ Reabilitare  și modernizare a Grădiniței  cu program  normal nr. 2   din orașul Jibou județul Sălaj;

            -adresa nr. 89737/19.07.2017 transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene-Direcția Generală de Dezvoltare Regională prin care se comunică aprobarea  proiectului “ Reabilitare  și modernizare a Grădiniței  cu program  normal nr. 2   din orașul Jibou județul Sălaj ;

            -expunerea de  motive a domnului Primar ;

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

            Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

            În conformitate cu prevederile  Ordinului 1851/2013 republicat pentru aplicarea Normelor Metodologice  pentru punerea în aplicare a  prevederilor Ordonanței de urgență  a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.

            Văzând prevederile art. 36 alin( 2) lit b, art 36 alin.( 4) lit d,  din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul   art. 45  alin (2  ,3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se asigură finanțarea pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanțează  de la bugetul de stat  prin PNDL  pentru lucrările de  “ Reabilitare  și modernizare a Grădiniței  cu program  normal nr. 2  din orașul Jibou judetul Salaj “ in valoare de 150.000 lei din bugetul local conform anexei.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor.

         Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            Institutia Prefectului judetului Salaj

            Dl. Primar

            – Gradinita  cu program  normal nr 2   din localitatea Jibou “

            Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

            Serviciul Contabilitate

            Publicitate /dosar de sedinta

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria