HOTĂRÂREA nr.97 Din 31.05.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.97

Din 31.05.2023

privind aprobarea CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții:

Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial –Sat Cuceu, orașul Jibou

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Având in vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 7174 / 30.05.2023 al domnului Primar;

-Raportull de specialitate nr. 7175 / 30.05.2023 privind aprobarea CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții:Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial –Sat Cuceu, orasul Jibou

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Solicitarea de clarificari din partea AM POAT, transmisă de ADR NORD-VEST privind cererea de finanțare SMIS 143479, prin care se solicită transmiterea HCL de aprobare a coridorului de mobilitate;

-HCL 195/20.12.2022- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:   Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial –Sat Cuceu, orașul Jibou;

-HCL 54/28.03.203- privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila(PMUD) la nivelul UAT Orașul Jibou;

-Selectarea spre finanțare a fișei de proiect depusă aferentă proiectului mai sus menționat

-Acordul de parteneriat nr. 238761/09.03.2023 încheiat între ADR NORD-VEST și UAT ORAȘUL JIBOU privind depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte/AP1/Plan proiecte 2020 – Ghid 5D” în vederea finanțării documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele ce vor fi depuse pe POR 2021-2027;

-Art 44-46  din legea nr 273/2006  privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. b) coroborat cu art.129 (4) lit. d) , art. 139 (1,3), art 196 (1) lit. a)  din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă fișa de proiect cu titlul  Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial –Sat Cuceu, orasul Jibou, depusa în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte/AP1/Plan proiecte 2020 – Ghid 5D” in vederea finantarii documentatiilor tehnico-economice pentru proiectele ce vor fi depuse pe POR 2021-2027

ART.2 Se aprobă CORIDORUL DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții:  Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial –Sat Cuceu, orașul Jibou, inclus în PMUD aprobat prin HCL 54/28.03.2023.

ART.3 Se aprobă depunerea proiectului   Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial –Sat Cuceu, orașul Jibou pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027.

ART.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Orașul Jibou  în conformitate cu limitele impuse prin Programul Operațional Regional 2021-2027 și Ghidul solicitantului.

ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6 Se împuternicește dl. Dan GHIURCO – primarul Orașului Jibou, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Orașul Jibou.

ART.7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredințează  primarul orașului Jibou și Comp. management de proiecte  și Achiziții publice.

ART.8 Prezenta  se comunică cu:

–      Institutia Prefectului -Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Comp. investiții management de proiecte și Achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ

              CHIȘ CIPRIAN                                     SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                          TEGLAȘ  RODICA