HOTĂRÂREA nr. 120 din 23.10.2018

HOTĂRÂREA nr. 120

Din 23.10.2018

privind aprobarea achiziționării unui distribuitor a materialului

antiderapant pe timp de iarnă

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– adresa Serviciului de Salubrizare Jibou cu nr. 36/18.10.2018, înregistrată la Primăria orașului Jibou sub  nr.12.857 /18.10.2018  privind necesitatea aprobarii achiziționării unui distribuitor a materialului antiderapant pe timp de iarnă;

– expunerea de motive a domnului primar înregistrată la nr. 12.858/18.10.2018;

-avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local ;

–  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

–  Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

În baza prevederilor art. 41-44 din Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1 și 2), din Legea nr. 215 / 2001, legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 (2), lit. a) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 

ART.1 Se aprobă suma de 76mii lei pentru achiziționarea unui distribuitor a materialului  antiderapant, utilaj tractabil cu o capacitate de încadrare de cel puțin 5000 kg.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar și Șeful Serviciului de  Salubrizare Jibou.

ART.3 Prezenta se comunică cu ;

  • Primar
  • Institutia Prefectului –județul Sălaj
  • Serviciul Salubrizare
  • Serviciul contabilitate
  • Dosar hotărâri/Dosar de ședință
  • Mass-media/Publicitate

             

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria